اللغه العربیه و آدابها, دوره (8), شماره (15), سال (2012-4) , صفحات (95-111)

عنوان : ( مناهج النقد الأدبی فی العصر الجاهلی )

نویسندگان: عباس عرب , احمد خنیفی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تکلمنا فی هذا المقال عن طبیعه النقد الادبی فی العصر الجاهلی و مناهجه،وکیفیه الجمع بین المنهجیه و اللامنهجیه فی ذهن النقادالجاهلیین.

کلمات کلیدی

, النقد الجاهلی , النقدالتوصیفی, تاریخ النقد العرب, النقد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1032239,
author = {عرب, عباس and خنیفی زاده, احمد},
title = {مناهج النقد الأدبی فی العصر الجاهلی},
journal = {اللغه العربیه و آدابها},
year = {2012},
volume = {8},
number = {15},
month = {April},
issn = {1735-9767},
pages = {95--111},
numpages = {16},
keywords = {النقد الجاهلی ،النقدالتوصیفی،تاریخ النقد العرب،النقد التنصیفی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مناهج النقد الأدبی فی العصر الجاهلی
%A عرب, عباس
%A خنیفی زاده, احمد
%J اللغه العربیه و آدابها
%@ 1735-9767
%D 2012

[Download]