کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (16), شماره (3), سال (2012-12) , صفحات (217-242)

عنوان : ( پیوند سازماندهی اطلاعات با منطق کاربران پژوهشی پیرامون میزان تطابق سازماندهی اطلاعات وب سایت کتابخانه های دانشگاهی ایران با منطق کاربران به منظور ارائه الگوی مناسب )

نویسندگان: سیدرحمت اله فتاحی , زهرا ناصری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: هدف این پژوهش، آگاهی از دیدگاه کاربران دربارة چگونگی سازماندهی (دسته‎بندی) اطلاعات در وب‎سایت کتابخانه‎های دانشگاهی ایران (IALW) از نظر میزان همخوان بودن دسته‎بندی اطلاعات با منطق کاربران به منظور شناسایی دسته‎بندی مناسب و همخوان با منطق آنهاست. جامعه و روش بررسی: جامعة پژوهش حاضر را دو گروه وب‎سایت کتابخانه‎های مرکزی دانشگاه‎های برتر ایران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد تشکیل می‎دهد. رویکرد پژوهش حاضر، ترکیبی (کمّی و کیفی) است و برای گردآوری داده‎ها از سه شیوة مکاشفه‎ای، مرتب‎سازی کارتها و مصاحبه نیمه‎ساختار یافته، استفاده شده است. یافته‎ها: یافته‎های به دست آمده نشان می‎دهد سازماندهی اطلاعات موجود در وب‎سایت کتابخانه‎های دانشگاهی ایران در نیمی از موارد از منطق کاربران پیروی نمی‎کند؛ به این معنا که محل قرارگیری اقلام با منطق کاربران همخوان نیست، به طوری که آنها در پیدا کردن اقلام از وب‎سایت با مشکل مواجه می‎شوند. مصاحبه با 8 نفر از آزمودنیها نیز این یافته‎ها را تأیید کرد. در پایان، با استفاده از روش مرتب‎سازی کارتها، چگونگی سازماندهی منطقی اقلام توسط کاربران شناسایی و براساس آن الگوی پیشنهادی برای سازماندهی اقلام اطلاعاتی وب‎سایتها ارائه شد. نتایج: ارائه الگوی پیشنهادی برای سازماندهی اطلاعات در IALW مطابق با درک کاربران.

کلمات کلیدی

, سازماندهی مقوله‎های اطلاعاتی, نظم منطقی, وب‎سایت کتابخانه‎های
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1033882,
author = {فتاحی, سیدرحمت اله and ناصری, زهرا},
title = {پیوند سازماندهی اطلاعات با منطق کاربران پژوهشی پیرامون میزان تطابق سازماندهی اطلاعات وب سایت کتابخانه های دانشگاهی ایران با منطق کاربران به منظور ارائه الگوی مناسب},
journal = {کتابداری و اطلاع رسانی},
year = {2012},
volume = {16},
number = {3},
month = {December},
issn = {1680-9637},
pages = {217--242},
numpages = {25},
keywords = {سازماندهی مقوله‎های اطلاعاتی، نظم منطقی، وب‎سایت کتابخانه‎های دانشگاهی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پیوند سازماندهی اطلاعات با منطق کاربران پژوهشی پیرامون میزان تطابق سازماندهی اطلاعات وب سایت کتابخانه های دانشگاهی ایران با منطق کاربران به منظور ارائه الگوی مناسب
%A فتاحی, سیدرحمت اله
%A ناصری, زهرا
%J کتابداری و اطلاع رسانی
%@ 1680-9637
%D 2012

[Download]