صنعت لاستیک ایران, دوره (17), شماره (70), سال (2013-10) , صفحات (5-14)

عنوان : ( مقایسه خواص مکانیکی و دینامیکی امیزه های لاستیک طبیعی پر شده با پرکننده های متداول ویک نانو سیلیکا اصلاح شده )

نویسندگان: سعید استاد موحد , آرزو مهماندوست ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

لاستیک طبیعی که از شیره‌‌ی درخت هوآ بدست می‌آید، اساس پلیمری در اکثر تایرهای کامیونی و هواپیما می‌باشد. لاستیک پخت شده بدون پرکننده استحکام لازم را برای مصارف صنعتی ندارد. کربن سیاه و سیلیکا پرکننده‌های متداول در صنعت لاستیک می‌باشند. سیلیکا قدرت استحکام بخشی بهتری نسبت به کربن سیاه دارد ولی توزیع پذیری آن در ماتریکس لاستیک بدلیل ماهیت قطبی آن ضعیف می‌باشد. برای رفع این مشکل از نانوسیلیکائی که سطح ان قبلا توسط عامل اتصال دهنده دوگانه اصلاح شده بود ، استفاده شد. آمیزه‌های تولیدی از انواع مختلف کربن سیاه، سیلیکا معمولی و نانو سیلیکا اصلاح شده تهیه گردید ند و توزیع پذیری پرکننده در آن‌ها مورد مطالعه قرار گرفت. نانوسیلیکا اصلاح شده بطور محسوسی توزیع پذیری بهتری را نشان داد که بدلیل غیرقطبی بودن سطح آن و همچنین ابعاد نانو آن بود. علاوه بر این، خواص مکانیکی و دینامیکی آمیزه‌های پخت شده مورد اندازه گیری قرار گرفت. نتایج حاصل، بهبود قابل ملاحظه‌‌ی آمیزه‌‌ی پرشده توسط نانوسیلیکا اصلاح شده را نسبت به سایر آمیزه‌ها نشان داد.

کلمات کلیدی

, لاستیک طبیعی, پرکننده – سیلیکا اصلاح
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1036083,
author = {استاد موحد, سعید and مهماندوست, آرزو},
title = {مقایسه خواص مکانیکی و دینامیکی امیزه های لاستیک طبیعی پر شده با پرکننده های متداول ویک نانو سیلیکا اصلاح شده},
journal = {صنعت لاستیک ایران},
year = {2013},
volume = {17},
number = {70},
month = {October},
issn = {1563-0633},
pages = {5--14},
numpages = {9},
keywords = {لاستیک طبیعی- پرکننده – سیلیکا اصلاح شده},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه خواص مکانیکی و دینامیکی امیزه های لاستیک طبیعی پر شده با پرکننده های متداول ویک نانو سیلیکا اصلاح شده
%A استاد موحد, سعید
%A مهماندوست, آرزو
%J صنعت لاستیک ایران
%@ 1563-0633
%D 2013

[Download]