پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (2), شماره (1), سال (2012-9) , صفحات (33-54)

عنوان : ( نیاز به شناخت و تاثیر آن بر رفتار اطلاعاتی دانشجویان )

نویسندگان: حیدر مختاری , محمدرضا داورپناه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف پژوهش بررسی تاثیر نیاز به شناخت دانشجویان بر رفتار اطلاعاتی آنان بر حسب متغیرهای جمعیت شناختی است. یافته ها حاکی از تفاوت معناداری میزان نیاز به شناخت آزمودنی ها بر حسب حوزه تحصیلی و مقطع تحصیلی آنان بود.

کلمات کلیدی

, رفتار اطلاعاتی, نیاز به
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1041005,
author = {مختاری, حیدر and داورپناه, محمدرضا},
title = {نیاز به شناخت و تاثیر آن بر رفتار اطلاعاتی دانشجویان},
journal = {پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی},
year = {2012},
volume = {2},
number = {1},
month = {September},
issn = {2251-6344},
pages = {33--54},
numpages = {21},
keywords = {رفتار اطلاعاتی، نیاز به شناخت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نیاز به شناخت و تاثیر آن بر رفتار اطلاعاتی دانشجویان
%A مختاری, حیدر
%A داورپناه, محمدرضا
%J پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی
%@ 2251-6344
%D 2012

[Download]