ششمین کنگره علوم دامی ایران , 2014-08-27

عنوان : ( اثر جایگزینی کنجاله سویا با کنجاله کلزا و کنجاله گوار در جیره گاوهای شیرده هلشتاین بر فراسنجه های تولید شیر )

نویسندگان: امین اله وطن دوست ابجهان , عباسعلی ناصریان , سید محسن حسینی , مجید مهدوی کلاته نو ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطالعه حاضر جهت بررسی اثرات سطوح مختلف جایگزینی کنجاله سویا با کنجاله کلزا و کنجاله گوار و تاثیر آن بر مصرف ماده 60 روز پس ± خشک، تولید و ترکیب شیر گاوهای شیری بود. در این مطالعه 9 راس گاو شیری هلشتاین با روزهای شیردهی 10 40 کیلوگرم انتخاب شدند و به طور تصادفی در سه گروه سه راسی قرار گرفتند. در تیمارهای از زایمان با تولید شیر 5 آزمایشی کنجاله سویا با کنجاله کلزا و کنجاله گوار جایگزین شدند و همه جیره ها دارای پروتئین و انرژی یکسان بودند. نتایج این 0>) که / مطالعه نشان داد که مصرف کنجاله گوار و کلزا نسبت به کنجاله سویا باعث افزایش نیتروژن آمونیاکی شکمبه شدند ( 05 این افزایش بیش از 12 درصد بود ولی بقیه فاکتورهای اندازه گیری شده فوق در زمان استفاده از کنجاله های مختلف نسبت به یکدیگر تفاوت غیر معنی دار داشتند.اما میزان مصرف خوراک در تیمار کنجاله گوار افزایش عددی نشان داد، و همین طور تولید شیر به لحاظ عددی با مصرف کنجاله سویا نسبت به کنجاله گوار و کنجاله گوار نسبت به کنجاله کلزا افزایش پیدا کرد. همچنین شکمبه نیز تحت تاثیر تیمارهای مختلف pH نتایج نشان داد که ترکیبات شیر (درصد پروتئین، درصد چربی و درصد لاکتوز) و قرار نگرفتند. به طور کلی نتایج این آزمایش نشان داد که می توان در جیره گاوهای شیرده کنجاله گوار و کلزا را بدون اثرات مضر بر روی فراسنجه های تولیدی در هر سطحی جایگزین کنجاله سویا نمود.

کلمات کلیدی

, کنجاله گوار, کنجاله سویا, کنجاله کلزا , گاو شیرده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1046352,
author = {وطن دوست ابجهان, امین اله and ناصریان, عباسعلی and سید محسن حسینی and مجید مهدوی کلاته نو},
title = {اثر جایگزینی کنجاله سویا با کنجاله کلزا و کنجاله گوار در جیره گاوهای شیرده هلشتاین بر فراسنجه های تولید شیر},
booktitle = {ششمین کنگره علوم دامی ایران},
year = {2014},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {کنجاله گوار- کنجاله سویا- کنجاله کلزا - گاو شیرده هلشتاین},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر جایگزینی کنجاله سویا با کنجاله کلزا و کنجاله گوار در جیره گاوهای شیرده هلشتاین بر فراسنجه های تولید شیر
%A وطن دوست ابجهان, امین اله
%A ناصریان, عباسعلی
%A سید محسن حسینی
%A مجید مهدوی کلاته نو
%J ششمین کنگره علوم دامی ایران
%D 2014

[Download]