دانشگاه علوم پزشکی زابل, دوره (7), شماره (2), سال (2015-9) , صفحات (2-12)

عنوان : ( مقایسه تعادل پویا و نیمه پویای کودکان دارای کف پای صاف با افراد دارای پای طبیعی )

نویسندگان: مصطفی پاینده , ناهید خوشرفتاریزدی , احمد ابراهیمی عطری , محسن دماوندی , میلاد عاملی , مهدی صفری بک ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: هدف از این تحقیق بررسی مولفه افقی نیروی عکس العمل زمین افراد دارای کف پای صاف و مقایسه این تغییرات نسبت به افرادی که دارای کف پای نرمال هستند. روش بررسی: از میان 86 نفر از کودکان دارای کف پای صاف منعطف 15 نفر با میانگین سنی (1/12 ± 10/40)، قد (8/76 ±124/60) و وزن (6/70 ±24/10) به شکل تصادفی ساده انتخاب شدند. 15 نفر نیز از جامعه آماری که دارای پای سالم و با گروه کف پای صاف از نظر سن، قد و وزن همگن بودند نیز به صورت تصادفی در گروه سالم قرار گرفتند. میزان صافی کف پا بوسیله افتادگی استخوان ناویکولار به روش Brody، و مولفه افقی نیروی عکس العمل زمین توسط دستگاه نیرو سنج (فورس پلیت) با فرکانس1000 هرتز، در زمان های ضربه پاشنه (Initial heel contact)، انتقال وزن بر روی پاشنه (Loading response)، تماس کف پا با زمین (Mid stance) و انتقال وزن بر روی پنجه (Terminal stance مرحله Stance مورد اندازه گیری قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون آماری T مستقل انجام شد (0/05> p). یافته ها: یافته های این تحقیق نشان داد که در زمان ضربه پاشنه بین دو گروه کف پای صاف و کف پای نرمال اختلاف معنی داری وجود دارد. ولی در زمان انتقال وزن بر روی پاشنه، تماس کف پا با زمین و انتقال وزن بر روی پنجه بین دو گروه اختلاف معنی داری مشاهده نشد. نتیجه گیری: با توجه به یافته های تحقیق می توان نتیجه گرفت که بیشترین اختلاف بین دو گروه کف پای صاف و کف پای نرمال، هم در جهت و هم در مقدار نیرو ها، در زمان ضربه پاشنه یا Initial heel contact رخ می دهد.

کلمات کلیدی

, کف پای صاف, دستگاه نیروی سنج (force plate), مولفه افقی نیروی عکس العمل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049902,
author = {پاینده, مصطفی and خوشرفتاریزدی, ناهید and ابراهیمی عطری, احمد and محسن دماوندی and عاملی, میلاد and صفری بک, مهدی},
title = {مقایسه تعادل پویا و نیمه پویای کودکان دارای کف پای صاف با افراد دارای پای طبیعی},
journal = {دانشگاه علوم پزشکی زابل},
year = {2015},
volume = {7},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-7837},
pages = {2--12},
numpages = {10},
keywords = {کف پای صاف، دستگاه نیروی سنج (force plate)، مولفه افقی نیروی عکس العمل زمین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه تعادل پویا و نیمه پویای کودکان دارای کف پای صاف با افراد دارای پای طبیعی
%A پاینده, مصطفی
%A خوشرفتاریزدی, ناهید
%A ابراهیمی عطری, احمد
%A محسن دماوندی
%A عاملی, میلاد
%A صفری بک, مهدی
%J دانشگاه علوم پزشکی زابل
%@ 2008-7837
%D 2015

[Download]