چغندرقند, دوره (22), شماره (1), سال (2006-6) , صفحات (101-113)

عنوان : ( تأثیر عوامل قیمتی و غیرقیمتی بر سطح زیرکشت چغندرقند در استان خراسان )

نویسندگان: محمد قربانی , سیاوش دهقانیان قطب ابادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله عوامل قیمتی و غیر قیمتی موثر بر سطح زیر کشت چغندر قند با استفاده از الگوی لگاریتمی و داده های مقطع زمانی 195 تولید کننده چغندر قند استان خراسان در سال 1382 که بر اساس روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده انتخاب شده اند ، بررسی شده است. روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده است. نتایج مطالعه نشان داد که عیار چغندر قند، نوع بذر مصرفی، عملکرد سال قبل چغندر و نوع سیستم آبیاری بیشترین تأثیر مثبت، و فاصله تا مراکز تبدیل و سن کشاورزان بیشترین تأثیر منفی بر سطح زیر کشت چغندر قند داشته اند . با توجه به یافته ها، مکان یابی مناسب واحدهای فرآوری، بازنگری در مأموریت های ترویجی و تدوین نسخه های ترویجی مطلوب با قدرت تأثیر گذاری بالا، توزیع بذرهای اصلاح شده پلی ژرم با قدرت تولید عیار بالاتر، قیمت گذاری مناسب بر اساس عیار و میزان تفاله تولیدی به عنوان راهکارهای مطالعه ارائه شده است.

کلمات کلیدی

, چغندر قند, عوامل قیمتی و غیر قیمتی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:203177,
author = {قربانی, محمد and دهقانیان قطب ابادی, سیاوش},
title = {تأثیر عوامل قیمتی و غیرقیمتی بر سطح زیرکشت چغندرقند در استان خراسان},
journal = {چغندرقند},
year = {2006},
volume = {22},
number = {1},
month = {June},
issn = {1735-0670},
pages = {101--113},
numpages = {12},
keywords = {چغندر قند، عوامل قیمتی و غیر قیمتی، خراسان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر عوامل قیمتی و غیرقیمتی بر سطح زیرکشت چغندرقند در استان خراسان
%A قربانی, محمد
%A دهقانیان قطب ابادی, سیاوش
%J چغندرقند
%@ 1735-0670
%D 2006

[Download]