هیجدهمین کنگره علوم و صنایع غذایی , 2008-10-15

عنوان : ( ایجاد موتاسیون و بهینه سازی تولید آلفا آمیلاز غذایی از آسپرژیلوس اوریزه (Aspergillus Oryzae) )

نویسندگان: محمدتقی حامدموسویان , سیدحسین نوعی باغبان , حامد حسین زاده صحافی , رضا ژرمانیان , عاطفه قلاسی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آنزیم آلفا آمیلاز قادر به تخریب پیوندهای آلفا 1 و 4 در ملکول آمیلوز بوده و دکسترین شدن را در نشاسته سبب می‌گردد. این آنزیم‌ که از گروه هیدرولازها قلمداد می‌گردد، کاربردهای متنوعی در صنایع دارد، آسـپرژیلوس اوریزه یکی از قارچهای رشـــته‌ای از رده آسکومیست‌ها و راسته اورشــیال‌ها می‌باشد که قادر است آنزیم‌های مختلفی از جمله آلــــفا آمیلاز را تولید کند. به منظور دستیابی به آنزیم آلفا آمیلاز آسپرژیلوس اوریزه، ابتدا توسط تکنیک‌های استاندارد میکروبی سویه‌های آسپرژیلوس اوریزه از محیط جــــداسازی گردید. سپس بر روی سویه‌ایی که بیشترین میزان تولید آنزیم را دارا است، تحقیقات تکمیلی به صورت بررســـی‌های میزان تولــــــید آنزیم و تعیین قدرت آمیلوکلاستیکی انجام شد و بیشترین فعالیت آنزیم در ســـویه‌های جدا شده U/ml 03/0 2/1 تعیین گردید. ســـپس با استفاده از پرتودهی توسط اشعه ماوراء بنفش بر روی کـــــــنید یوسپورهای آســـــپرژیلوس اوریزه ســــــویه‌های مـــــوتانت تولید و موتانت‌ها در حضور آنالوگ ســـــمی گلوکز یعنی 2 داکـــــسی گلوکـــز (W/V) 2/0% جداسازی گردیدند. سویه‌های موتانت قدرت مناسبی در تولید آنزیم آلفا آمیلاز از خود نشان دادند و بیشترین فعــالیت ثبت شده در این موتانت‌ها U/ml 03/0 2/8 تعیین گردید که حدود هفت برابر تولید مشابه در سویه والد می‌باشد. نرخ رشــد ویژه برای سویه موتانت در حالـــــــت بچ برابر با 1-h 083/0 و بهره سوبسترا در شرایطی که تنها گلوکز به عنوان منبع کربنی در نظر گرفته شود معادل gcells/gsubstrate 3517/0 تعیین گردید.

کلمات کلیدی

, آسپرژیلوس اوریزه, آلفا آمیلاز, موتاسیون,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005788,
author = {حامدموسویان, محمدتقی and نوعی باغبان, سیدحسین and حامد حسین زاده صحافی and رضا ژرمانیان and عاطفه قلاسی},
title = {ایجاد موتاسیون و بهینه سازی تولید آلفا آمیلاز غذایی از آسپرژیلوس اوریزه (Aspergillus Oryzae)},
booktitle = {هیجدهمین کنگره علوم و صنایع غذایی},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {آسپرژیلوس اوریزه، آلفا آمیلاز، موتاسیون، نشاسته},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ایجاد موتاسیون و بهینه سازی تولید آلفا آمیلاز غذایی از آسپرژیلوس اوریزه (Aspergillus Oryzae)
%A حامدموسویان, محمدتقی
%A نوعی باغبان, سیدحسین
%A حامد حسین زاده صحافی
%A رضا ژرمانیان
%A عاطفه قلاسی
%J هیجدهمین کنگره علوم و صنایع غذایی
%D 2008

[Download]