دومین همایش منطقه ای دستاوردهای نوین صنعتی وتغذیه ای روغنها و چربیهای خورکی , 2009-12-23

Title : ( بررسی خواص آنتی اکسیدانی و ساختار توکوفرولی روغن پوست بنه در مقایسه با روغنهای کنجد و سبوس برنج تحت شرایط سرخ کردن عمیق در روغن آفتابگردان )

علی شریف , رضا فرهوش , محمدحسین حدادخداپرست , محمدحسین توسلی کفرانی , وحید نجفی ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

فعالیت آنتی اکسیدانی روغن پوست بنه با روغنهای کنجد و سبوس برنج طی فرایند سرخ کردن روغن آفتابگردان در دمای 180 درجه سانتیگراد مورد مقایسه قرار گرفت. نسبت میان اسیدهای چرب چند غیراشباع و اشباع و شاخص اکسایش پذیری روغن آفتابگردان به ترتیب عبارت از 26/4 و 48/6 بود؛ این مقادیر به طرز معنی داری (05/0P < ) به ترتیب بیش از مقادیر یاد شده در خصوص روغنهای کنجد (به ترتیب 18/3 و 27/6)، سبوس برنج (به ترتیب 53/1 و 37/4) و پوست بنه (به ترتیب 37/0 و 67/1) بود. اعداد پراکسید و اسیدی روغنهای مورد مطالعه به ترتیب از 34/0 تا 07/3 میلی اکی والان گرم بر کیلوگرم و از 19/0تا 20/5 میلی گرم بر گرم متغیر بود. میزان کل ترکیبات توکوفرولی و فنلی روغن کنجد (به ترتیب 28/1093 و 43/1024 میلی گرم بر کیلوگرم) به طور معنی داری بیش از موارد یاد شده در خصوص روغنهای آفتابگردان (به ترتیب 27/740 و 68/38 میلی گرم بر کیلوگرم)، پوست بنه (به ترتیب 41/573 و 67/276 میلی گرم بر کیلوگرم) و سبوس برنج (به ترتیب 98/832 و 98/67 میلی گرم بر کیلوگرم) بود. در مجموع، مبنی بر اندازه گیری اعداد دی ان مزدوج و کربنیل طی فرایند سرخ کردن، فعالیت آنتی اکسیدانی روغن پوست بنه در سطح 2 درصد بیش از فعالیت آنتی اکسیدانی روغنهای کنجد و سبوس برنج بود، و سطوح بالغ بر 2 درصد روغنهای آنتی اکسیدانی مورد مطالعه سبب کاهش پایداری اکسایشی روغن آفتابگردان شد. به عبارت دیگر، روغنهای مزبور در این سطوح از خود آثار پرواکسیدانی بروز دادند.

کلمات کلیدی

, روغن آفتابگردان, روغن سبوس برنج, روغن پوست بنه, روغن کنجد, سرخ کردن, فعالیت آنتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013410,
author = {شریف, علی and فرهوش, رضا and حدادخداپرست, محمدحسین and توسلی کفرانی, محمدحسین and نجفی, وحید},
title = {بررسی خواص آنتی اکسیدانی و ساختار توکوفرولی روغن پوست بنه در مقایسه با روغنهای کنجد و سبوس برنج تحت شرایط سرخ کردن عمیق در روغن آفتابگردان},
booktitle = {دومین همایش منطقه ای دستاوردهای نوین صنعتی وتغذیه ای روغنها و چربیهای خورکی},
year = {2009},
location = {تهران, ايران},
keywords = {روغن آفتابگردان، روغن سبوس برنج، روغن پوست بنه، روغن کنجد، سرخ کردن، فعالیت آنتی اکسیدانی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی خواص آنتی اکسیدانی و ساختار توکوفرولی روغن پوست بنه در مقایسه با روغنهای کنجد و سبوس برنج تحت شرایط سرخ کردن عمیق در روغن آفتابگردان
%A شریف, علی
%A فرهوش, رضا
%A حدادخداپرست, محمدحسین
%A توسلی کفرانی, محمدحسین
%A نجفی, وحید
%J دومین همایش منطقه ای دستاوردهای نوین صنعتی وتغذیه ای روغنها و چربیهای خورکی
%D 2009

[Download]

لینک های پیشنهادی

 

30 جستجوی اخیر