اولین همایش ملی بازاریابی، فرصتها و چالشها , 2014-04-30

عنوان : ( تاثیرکیفیت خدمات بر رضایت و وفاداری مشتریان شرکت شاداب خراسان در )

نویسندگان: مجتبی پورسلیمی , آتنا ملایی , علی داروغه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده با ورود به هزاره سوم و رقابت بیش از پیش شرکت ها جهت کسب رضایت مشتریان در دهکده ی جهانی، ارضای مشتریان به عنوان هدف اصلی تمام سازما ن ها مطرح گردیده است. مشتریان راضی از محصول و خدمات، منبع بقا وسودآوری شرکت ها هستند. شرکت هایی که نمی توانند مشتریان خود را راضی نگه دارند، با گذشت زمان در بازار باقی نخواهند ماند و محکوم به فنا هستند. مسئله اصلی در این تحقیق بررسی کیفیت خدمات درک شده توسط مشتریان که شامل پنج بعد )اطمینان، همدلی، محسوس بودن، پاسخگویی و اعتماد( بوده و تاثیر آن بر رضایت و وفاداری مشتریان است. روش تحقیق، توصیفی پیمایشی و از نوع کاربردی - است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده گردیده و روایی و پایایی آن با استفاده از روایی محتوایی و سازه و همچنین آلفای کرانباخ مورد تایید قرار گرفت. جامعه آماری در این پژوهش مشتریان شرکت شاداب خراسان در شهرمشهد می باشد. طرح نمونه گیری احتمالی بوده و از نوع نمونه گیری تصادفی ساده استفاده گردیده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار های SPSS و LISREL استفاده استفاده شده و تحلیل داده های مربوط به 384 نفر که به سوالات تحقیق پاسخ دادند، نشان می دهد که ابعادکیفیت خدمات ) اطمینان، همدلی، محسوس بودن، پاسخگویی و اعتماد( به طور مستقیم با رضایت مشتریان و نیز رضایت با وفاداری آن ها رابطه معناداری دارند

کلمات کلیدی

, کیفیت خدمات, اطمینان, همدلی, محسوس بودن, پاسخگویی, اعتماد, رضایت مشتریان, وفاداری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1045813,
author = {پورسلیمی, مجتبی and آتنا ملایی and علی داروغه},
title = {تاثیرکیفیت خدمات بر رضایت و وفاداری مشتریان شرکت شاداب خراسان در},
booktitle = {اولین همایش ملی بازاریابی، فرصتها و چالشها},
year = {2014},
location = {ايران},
keywords = {کیفیت خدمات، اطمینان، همدلی، محسوس بودن، پاسخگویی، اعتماد، رضایت مشتریان، وفاداری مشتریان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیرکیفیت خدمات بر رضایت و وفاداری مشتریان شرکت شاداب خراسان در
%A پورسلیمی, مجتبی
%A آتنا ملایی
%A علی داروغه
%J اولین همایش ملی بازاریابی، فرصتها و چالشها
%D 2014

[Download]