چهارمین همایش علمی مهندسی فرآیند , 2015-05-28

عنوان : ( بررسی اثر غیرفعال کردن آنزیم پلی فنول اکسیداز بر برخی خواص بادمجان خشک شده به استفاده از بخار فوق داغ )

نویسندگان: مهلا رجبلو , محمدتقی حامدموسویان ,
فایل:

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش نمونه هایی با اندازه cm3 5/1×1×5/. ، 5/1×1×1 و 5/1×1×5/1 ، از 3 ناحیه مختلف بادمجان (بذر پاسارگاد) تهیه شد. نمونه ها به دو گروه بدون تیمار و با تیمار آنزیم بری تقسیم گردید. در گروه تیمار، فعالیت آنزیم پلی فنول اکسیداز قبل و بعد از آنزیم بری با اسیدآسکوربیک و سیتریک اندازه گیری شد. بهینه شرایط، استفاده از محلولی حاوی 1% اسید سیتریک، 2% اسید آسکوربیک، در دمای C˚ 70، زمان 2 دقیقه و با کاهش فعالیت 8/57% تعیین گردید. سپس نمونه تیمار شده آماده انجام فرایند بعدی شد. خشک کردن با بخار فوق داغ در 3 دمای C˚140، 160 و 180 و به شکل بستر سیال انجام شد. برای بررسی کیفیت محصول تولید شده، آزمایشات رنگ سنجی با استفاده از تکنیک پردازش تصویر انجام گردید. بازجذب آب نیز پس از 10 ماه اندازه گیری شد. نتایج نشان داد کمترین زمان خشک کردن 4 دقیقه و مربوط به نمونه بدون تیمار در دمای C˚ 180 است. زمان خشک کردن در نمونه آنزیم بری شده بالاتر بوده ولی پارامتر رنگ، در هردو گروه مشابه است. در بررسی میزان بازجذب آب می توان گفت هرچه ضخامت نمونه بیشتر باشد، میزان بازجذب آب در نمونه خشک شده بدون تیمار بالاتر و در نمونه تیمار شده پایین تر است. بنابراین می توان نتیجه گرفت، کاهش فعالیت آنزیم پلی فنول اکسیداز در سیستم خشک کردن با بخار فوق داغ که زمان بسیار کوتاه فرایندی دارد، تاثیر مطلوبی بر پارامترهای کیفی و کمی محصول نداشته است

کلمات کلیدی

, بادمجان, پلی فنول اکسیداز, آنزیم بری, خشک کردن و بخار فوق
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1048268,
author = {رجبلو, مهلا and حامدموسویان, محمدتقی},
title = {بررسی اثر غیرفعال کردن آنزیم پلی فنول اکسیداز بر برخی خواص بادمجان خشک شده به استفاده از بخار فوق داغ},
booktitle = {چهارمین همایش علمی مهندسی فرآیند},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {بادمجان، پلی فنول اکسیداز، آنزیم بری، خشک کردن و بخار فوق داغ},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر غیرفعال کردن آنزیم پلی فنول اکسیداز بر برخی خواص بادمجان خشک شده به استفاده از بخار فوق داغ
%A رجبلو, مهلا
%A حامدموسویان, محمدتقی
%J چهارمین همایش علمی مهندسی فرآیند
%D 2015

[Download]