عنوان : CHANGING THE ESSENCE مدیریت تغییرات اساسی

مهدی خداپرست مشهدی (نویسنده اصلی),
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: خرداد ۱۳۷۶
چکیده:

این کتاب به معرفی عواملی می پردازد که مدیران را به سمت اتخاذ تصمیم و اجرای تغییرات اساسی سوق می دهند. سپس به معرفی عواملی می پردازد که در انتخاب و اجرای فرایند تغییر و توسعه یکپارچه ضرورت دارند. شرایط اساسی برای تغییرات رشد دهنده؛ در چارچوب یادگیری سازمان

کلمات کلیدی:
مدیریت تغییر، رهبری سازمانی، فرهنگ سازمانی، مدیریت تغییرات اساسی، مدیریت تحول, مدیریت تغییر, رهبری سازمانی, فرهنگ سازمانی, مدیریت تغییرات اساسی, مدیریت تحول