بازگشت به فرم جستجو »

موارد یافت شده: 53737

1 - Isolation of Small Number of Cryptosporidium parvum Oocyst Using Immunochromatography (چکیده)
2 - Identification and characterization of Theileria ovis surface protein (ToSp) resembled TaSp in Theileria annulata (چکیده)
3 - Ectoparasites of Stray Dogs in Mazandaran, Gilan and Qazvin Provinces, North and Center of Iran (چکیده)
4 - Evaluation of recombinant P23 protein as a vaccine for passive immunization of newborn calves against Cryptosporidium parvum (چکیده)
5 - بررسی رفتار خمشی تیرهای بتنی ساخته شده از سنگدانه بازیافتی (چکیده)
6 - Cloning, and Molecular Characterization of Polymorphic Iranian Isolate Theileria annulata Surface Protein (Tasp) (چکیده)
7 - بررسی رفتار برشی تیرهای بتنی ساخته شده از سنگدانه بازیافتی (چکیده)
8 - اثر کاربرد کودهای زیستی، شیمیایی و آلی بر برخی ویژگی های کیفی علوفه ماشک گل خوشه ای (villosa Roth vicia) در شرایط گلخانه (چکیده)
9 - اثر کاربرد بنتونیت سدیم بر تولید شیر ، قابلیت هضم و مصرف خوراک گاو های شیرده ی هولشتاین تغذیه شده با سیلاز یونجه آلوده به افت کش فوزالون (چکیده)
10 - تاثیر دانه های کتان وکلزا بر قابلیت هضم و برخی فراسنجه های خونی میش های کردی در اواخر دوره ی آبستنی (چکیده)
11 - Identification and characterization of a cathepsin L-like cysteine protease from Rhipicephalus (Boophilus) annulatus (چکیده)
12 - بررسی پتانسیل واگرایی مارن‌های قرمز حوضه سنگرد (چکیده)
13 - ارزش غذایی سبوس گندم کارخانجات آرد استان خراسان رضوی در تابستان و زمستان و تاثیر جایگزینی سبوسهای تابستانه بجای جو، بر عملکرد بزهای شیری سانن (چکیده)
14 - Application of recombinant Cryptosporidium parvum P23 for isolation and prevention (چکیده)
15 - ارزیابی جایگزینی ضایعات ماکارونی با دانه جو در جیره برههای پرواری بلوچی و آزمون تولید گاز (چکیده)
16 - بررسی ریزرخساره ها و محیط رسوبگذاری سازند گچال در برش راهدار، بلوک کلمرد، غرب طبس (چکیده)
17 - اثر کربوهیدرات های غیر الیافی بر قابلیت عملکرد و خصوصیات هضمی مواد مغذی در گاو های شیرده ی هولشتاین (چکیده)
18 - اثر تغذیه روغن سویای اکسید شده در تقابل با نقش آنتی اکسیدانی هسته انار بر فیزیولوژی و متابولیسم بزهای سانن در دوره انتقال (چکیده)
19 - اثر جایگزینی سیلوی ذرت با سطوح متفاوت کاه گندم عمل آوری شده با گاز آمونیاک برعملکرد، فراسنجه‌های تخمیر شکمبه ای و فراسنجه های خونی تلیسه های هلشتاین (چکیده)
20 - بایواستراتیگرافی سازند گچال برمبنای روزنداران کف زی در برش راهدار، غرب طبس (چکیده)
21 - مطالعه نئوفلابلینیدهای مرز کنیاسین سانتونین در سازند آبدراز، برش روستای حسن کدخدا، مرکز حوضه رسوبی کپه داغ (چکیده)
22 - بررسی میزان همخوانی عبارت‌های جستجوی کاربران با اصطلاحات پیشنهادی مقالات در پیشینه‌های کتابشناختی پایگاه‌های اطلاعاتی لاتین EBSCO و IEEE (چکیده)
23 - نقش کارگزاران امام علی در تامین امنیت اقتصادی (چکیده)
24 - بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی مارن های قرمز حوضه سنگرد (چکیده)
25 - تعیین ویژگی های شیمیایی، حسی و بافت دستگاهی نان بربری با گلوتن کاهش یافته، حاصل از اختلاط آرد گندم و ارزن (چکیده)
26 - مقایسه شیوه های فرزندپروری وسلامت روان زوجین نابارور متقاضی فرزندخواندگی با زوجین بدون فرزند (چکیده)
27 - Characterization of Truncated dsz Operon Responsible for Dibenzothiophene Biodesulfurization in Rhodococcus sp. FUM94 (چکیده)
28 - EFFECT OF CADMIUM ON SEED GERMINATION AND EARLIER BASIL (OCIMUM BASILICUM L. AND OCIMUM BASILICUM VAR. PURPURESCENS) SEEDLING GROWTH (چکیده)
29 - Investigating the impact of mediation role of student satisfaction on the relationship between educational quality, service quality and the adoption of e-learning among Karbala University students (چکیده)
30 - اثر زمان انبار مانی بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و بیولوژیکی دانه های گندم (چکیده)
31 - MDMP: A new algorithm to create inverted index files in BigData, using MapReduce (چکیده)
32 - مدیریت رنج و تأثیر آن بر معناداری زندگی در باورها و سیره ی امام حسین علیهالسلام (چکیده)
33 - مروری بر تاثیر فرآیند اکستروژن بر ویژگی های آرد حبوبات (چکیده)
34 - تخمیر آب هویج با استفاده از پروبیوتیک ها (چکیده)
35 - چینه نگاری سکانسی سازند آبدراز در برش باغک- پادها )شرق کپه داغ( براساس مطالعات پالینوفاسیس (چکیده)
36 - چینه نگاری سکانسی رسوبات مخلوط کرتاسه بالایی منطقه بجستان (چکیده)
37 - پالئوبیوژئوگرافی سازند سورگاه در ناحیه لرستان با توجه به ارتباطات منطقه ای، در امتداد عرض جغرافیایی درون کمربند حاره شمالی (چکیده)
38 - سازندهای هفت تومان و فرخی در منطقه خور: تحلیل رخساره ها و محیط رسوبی (چکیده)
39 - مطالعات فسیل شناسی و چینه شناسی سازند مزدوران در شرق حوضه کپه داغ (چکیده)
40 - نقش تعدیلگری جنسیت در رابطه بین تعلق خاطر کاری و انحرافات رفتاری کارکنان در برخورد با ارباب رجوع (چکیده)
41 - نقش میانجی مبادله رهبر – پیرو در رابطه رهبری اخلاقی و تولید ایده در شرکت¬های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری خراسان رضوی (چکیده)
42 - On the two-wavelet localization operators on homogeneous spaces with relatively invariant measures (چکیده)
43 - حل عددی معادله موج با استفاده از قاب های شرلت (چکیده)
44 - بررسی رابطه بین تفویض اختیار و ارتقای اثربخشی سرمایه انسانی سازمانهای ورزشی استان اصفهان (چکیده)
45 - نظریة ذخایر فرهنگی زوهر و بررسی راهبردهای ترجمة ریزفرهنگ‌ها: موردپژوهشی رمان دایی جان ناپلئون در برابر ترجمة انگلیسی (چکیده)
46 - اولویتبندی علائق ورزشی و مقایسه تاثیر عوامل جمعیت شناختی بر مخارج ورزشی خانوارهای شیرازی با تاکید بر محل سکونت )محروم، نیمه برخوردار و برخوردار( (چکیده)
47 - Damage Identification of a Multi-Girder Bridge Super-structure by Mindilin Approach (چکیده)
48 - Cu(II) immobilized on Fe3O4@Agarose nanomagnetic catalyst functionalized with ethanolamine phosphate-salicylaldehyde Schiff base: A magnetically reusable nanocatalyst for preparation of 2-substituted imidazolines, oxazolines and thiazolines (چکیده)
49 - Synthesis, characterization and magnetic properties investigation of Ag-CoFe2O4-GO nanocomposite (چکیده)
50 - بررسی تاثیر بیوچار و بقایای گیاهی جو بر برخی از ویژگیهای شیمیایی خاک (چکیده)