بازگشت به فرم جستجو »

موارد یافت شده: 68721

1 - مروری سیستماتیک در حوزه سیستم های تشخیص نفوذ با رویکرد یادگیری عمیق (چکیده)
2 - تاثیر متقابل سنگ میزبان کربناته و سیال کانه‌دار بر یکدیگر در فرایند کانی‌سازی کانسار سرب-(نقره) نخلک، اصفهان (چکیده)
3 - اصلاحات اقتصادی و تحولات ساختاری خوداشتغالی (چکیده)
4 - اصلاحات اقتصادی و تحولات ساختاری خوداشتغالی (چکیده)
5 - اصلاحات اقتصادی و تحولات ساختاری خوداشتغالی (چکیده)
6 - بررسی غوامل موثر بر کارآفرینی در مقایسه با اشتغال دستمزدی دامش آموختگان (مطالعه موردی:دانشگاه فردوسی مشهد) (چکیده)
7 - بررسی مقایسه ای قرارداد بیع متقابل وIPCاز منظر راه حل های رفع تعارض منافع (چکیده)
8 - Dual filler functionally graded polymermaterials – manufacturing process and characteristics (چکیده)
9 - قرارداد انگیزه بنیان در پروژههای مسکن (چکیده)
10 - بازپژوهی حیله شرعی در فقه امامیه و اهل سنت (چکیده)
11 - Globalization and the Outbreak of COVID-19: An Empirical Analysis (چکیده)
12 - زیبایی شناسی مرگ و رنج و سطحی کردن شر سیاسی در دوران پسا کرونا ؛ ایده پردازی یک راه حل همدلانه و کنش مند (چکیده)
13 - Quaternion-based Hybrid Feedback for Global Asymptotic Attitude Stabilization on S3 (چکیده)
14 - ساخت بندی و افتراق حوزۀ پولیتیک از پالیسی ؛ تایوان و سازوکارهای کنترل و مدیریت بحران پاندمیک بیماری کووید 19 (چکیده)
15 - A new species of Astragalus L. sect. Caraganella (Papilionaceae) from Iran (چکیده)
16 - مقیاس تعلق به دانشگاه: ویژگی‌های روان‌سنجی و تحلیل وضعیت موجود در بافت آموزش عالی (چکیده)
17 - رابطه بین مؤلفه های هوش هیجانی با موفقیت تحصیلی (آزمون جامع زبان فارسی) فارسی آموزان غیرفارسی زبان مرکز آزفا دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
18 - تبیین مؤلفه‌های شکل‌دهندۀ ژئوپلیتیک غذا در شرایط دفاع مقدس (چکیده)
19 - مقایسه و ارزیابی پروتکل های مسیریابی تک سطحی و سلسله مراتبی در شبکه های سیار موردی (چکیده)
20 - بررسی عوامل تاثیرگذار فنآوری اطلاعات و ارتباطات بر بهبود عملکرد سازمان با نقش میانجی مدیریت کیفیت جامع (چکیده)
21 - بررسی مدلهای عرضه و تقاضا(AHP-جوهری)جهت افزایش بهره وری در ارتباط دانشگاه با صنعت شهرستان اسفراین (چکیده)
22 - راهکارهای ارتقای تولید ملی؛حمایت از کار و سرمایه ایرانی (چکیده)
23 - فرصت های کسب و کار در تجارت انرژی الکتریکی ایران (چکیده)
24 - برنامه پنجم توسعه و قانون اصلاح الگوی مصرف در بخش انرژی (چکیده)
25 - نقش فرآورده های طبیعی و گیاهان دارویی در اقتصاد کشور (چکیده)
26 - حقوق؛نظام بانکی و پدیده سرکوب مالی (چکیده)
27 - توسعه پایدار و برنامه ریزی توسعه روستایی خراسان شمالی (چکیده)
28 - Higher Education and The Economic Development in IRAN (چکیده)
29 - Effect of Social networks on entrepreneurship IN IRAN (چکیده)
30 - Health Monitoring of Large-Scale Civil Structures: An Approach Based on Data Partitioning and Classical Multidimensional Scaling (چکیده)
31 - THE EFFECT OF SALICYLIC ACID AND POTASSIUM SULPHATE ON THE AMOUNT OF SOLUBLE SUGARS, STARCH, PROLINE AND PROTEIN OF GRAPE BUDS UNDER COLD STRESS (چکیده)
32 - THE EFFECT OF FOLIAR SPRAY OF SALICYLIC ACID AND POTASSIUM SULPHATE ON BIOCHEMICAL CHARACTERISTICS OF GRAPE BUD IN DORMANT PERIOD (چکیده)
33 - Modification of Flower Color Pigments and Color Composition With Hormonal Treatments and Sucrose in Tulipa Gesneriana (چکیده)
34 - بررسی اثر تراکم و هرس بوته بر خصوصیات کیفی میوه در دو رقم فلفل شیرین (چکیده)
35 - Enhancing the Flower Colour Composition Pigments and Physiological Changes of Tulipa gesneriana ‘Daydream’ with Three Phytohormones and Sucrose (چکیده)
36 - همه‌جویی و هرجایی: تلنبارِ پریشانی‌ها و پیوسته‌آستانه‌نشین (چکیده)
37 - Surface terms in effective action of O-plane at order $$\\\\alpha \\\'^2$$ (چکیده)
38 - Foliar application of potassium on antioxidant enzyme activities of tomato plants under drought stress (چکیده)
39 - Antioxidant enzyme and plant productivity changes in field-grown tomato under drought stress conditions using exogenous putrescine (چکیده)
40 - بررسی تاثیر بیکاری، تورم و حداقل دستمزد بر نابرابری درآمدی در مناطق روستایی استان‌های ایران (چکیده)
41 - مدلسازی تقاضای آب خانگی شهر مشهد بر اساس مدل رگرسیون فازی (چکیده)
42 - تغییر در شیوه مطالبه گری و رفتار جمعی در افغانستانِ پساطالبان (نمونه پژوهی: جنبش روشنایی) (چکیده)
43 - تحلیل فرانظری دیرینه‌شناسی فوکو (چکیده)
44 - Synthesis, characterization, third-order non-linear optical properties and DFT studies of novel SUBO bridged ball-type metallophthalocyanines (چکیده)
45 - شناسایی مقاومت .Phalaris brachystachys Link به علفکش هالوکسی فوپ آر متیل در مزارع استان گلستان (چکیده)
46 - The matrix Jacobson graph of fields (چکیده)
47 - Conformational analysis of two new organotin(IV) structures completed with a CSD survey (چکیده)
48 - Graph Related to Cubed Commutativity Degree (چکیده)
49 - The Energy of Cayley Graphs for Symmetric Groups of Order 24 (چکیده)
50 - بررسی و تحلیل ماهیت قدرت نرم در سطح دولت-ملت ها (چکیده)