بازگشت به فرم جستجو »

موارد یافت شده: 52156

1 - تاثیر ژئومورفیک آبرفت‌های کواترنری برکیفیت آب‌های زیرزمینی دشت جیم‌آباد-تقی‌آباد (خراسان رضوی) (چکیده)
2 - ارزیابی کیفی منابع آب زیرزمینی دره گسلی سنگ نقره در جنوب فریمان با تاکید بر نقش ژئومورفولوژی (چکیده)
3 - اثر فرسایش سازندهای قرمز نئوژن (Neogene Red Beds) بر ویژگی بافتی خاک منطقه قره شاهوردی در جنوب شرق فاروج (استان خراسان رضوی) (چکیده)
4 - ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط رﺷﺪ ﺳﯿﺎهﺗﺎغ ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺧﺎک (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی:ﺗﺎﻏﺰارﻫﺎی ﺷﻤﺎل ﮔﻨﺎﺑﺎد و ﺟﻨﻮب ﻣﻪوﻻت) (چکیده)
5 - A comparative evaluation of combined feature detectors and descriptors in different color spaces for stereo image matching of tree (چکیده)
6 - Sedimentology and biostratigraphy of the Pabdeh Formation, Paryab, Zagros Basin, SW-Iran, at the PETM interval: Implication for sea level fluctuations (چکیده)
7 - Lower Cretaceous microbialite and encrusters; implication for lagoon-sea level oscillations under Milankovitch effects in NE-Iran (چکیده)
8 - کنترل خسارت سازه به کمک الگوریتم ژنتیک عصبی (چکیده)
9 - Seismic Design and Performance of Dual and Eccentrically Braced framed systems using PBPD (چکیده)
10 - ﻧﻘﺶ ﭘﺮدازشﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ در ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﯾﺎ ﺷﮑﺴﺖ رژﯾﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن (چکیده)
11 - پرسشنامه تنظیم هیجان بین فردی (IERQ) در فارسی زبانان: انطباق یابیT ساختار عاملی و تعیین ویژگی های روان سنجی (چکیده)
12 - Paleoenvironmental perturbation across the Cenomanian-Turonian boundary (OAE2) in the Kopet-Dagh basin inferred from benthic foraminiferal assemblages and geochemical anomalies (چکیده)
13 - ارزیابی میزان حساسیت مدل RegCM4 به طرحواره‌های پارامترسازی همرفت در مدل‌سازی بارش‌های بهارۀ شمال‌غرب ایران: (مطالعۀ موردی سال 2004) (چکیده)
14 - تعیین آزمایشگاهی خصوصیات مکانیکی کامپوزیتهای سیمانی الیافی توانمند (چکیده)
15 - Structural damage detection by a new iterative regularization method and an improved sensitivity function (چکیده)
16 - Magnetic susceptibility and free iron oxides (Fed) of a loesspaleosol section at Southweastern Sari (Northern Iran) (چکیده)
17 - Grain size distribution and pedologic properties of sand dunes in Southern Sabzevar, (northeastern Iran) (چکیده)
18 - The sedimentology and mineralogy of sand dunes of southern Neyshabour (Northeastern Iran) (چکیده)
19 - Mineralogical characteristic of airborne dust in Khorasan Razavi Province (چکیده)
20 - Effect of climatological factors on airborne dust fallout rate in Khorasan Razavi Province, Northeast Iran (چکیده)
21 - Quantifying Anthropogenic Stress on Groundwater Resources (چکیده)
22 - مقایسه پارامتر های بدست آمده از آزمایش پرسیومتری با پارامتر های استخراج شده از آزمایش سه محوری CU در خاک های ریزدانه شهر مشهد (چکیده)
23 - Nonlinear properties of Acid Blue 29 Dye in CTAB/1-butanol/water microemulsion (چکیده)
24 - بررسی اثر غلظت‌های متفاوت سدیم نیتروپروساید در تخفیف صدمات اکسیداتیو ناشی از تنش آبی حاصل از پلی¬اتیلن¬گلایکول در گیاه دارویی پونه¬سای بی¬کرک در شرایط درون شیشه¬ای (چکیده)
25 - AB-initio study of pressure-induced aluminum hydrides AAlH4 (A = Li, Na, K, Rb, Cs) (چکیده)
26 - اثیر اضافه کردن نانوذرات اکسید نقره و سیلیکون کاربید بر خواص ابررسانایی دمای بالای YBa2Cu3O7-x (چکیده)
27 - Growth of ReBa2Cu3O7-x (Re=Y, Sm) Single Crystals by Self-Flux Method and Their Propertis (چکیده)
28 - Synthesis of CoFe2 O4-RGO Nanocomposite and Investigation on Its Structural and Magnetic Properties (چکیده)
29 - Investigation of Physical, Crystal Structure and Magnetic Properties of Ni2MnGa Shape Memory Alloy (چکیده)
30 - تحلیل انتقادی دیدگاه مرحوم اِربِلی(692 ق) در علت استغفار معصومین(ع) (چکیده)
31 - Fragmentation and Indeterminacy in Sam Shepard’s Buried Child (چکیده)
32 - Anti-capitalism in Miller's Death of a Salesman and Mamet's Glengarry Glen Ross (چکیده)
33 - Lyotard's Notion of Grand Narratives in Death of a Salesman and Glengarry Glen Ross (چکیده)
34 - The Degeneracy of Postmodern Family: The Survey of Shepard's Fool for Love (چکیده)
35 - بازنگریِ جایگاه سعدی در اندیشه روشنفکران عصر مشروطه (با تآکید بر نگرش میرزا‌آقاخان کرمانی) (چکیده)
36 - تاثیر آموزش های دارالفنون در گرایش هنر عصر ناصری به غرب ( با تکیه بر موسیقی و نقاشی ) (چکیده)
37 - واکاوی عوامل مؤثر بر انتخاب تصاویر بازیابی شده در موتور کاوش گوگل از دیدگاه کاربران (چکیده)
38 - نقش اندازه بیشینه بعد سنگدانه و میزان ریز دانه مصرفی بر ویژگی¬های فیزیکی، مکانیکی و هیدرولیکی بتن متخلخل (چکیده)
39 - ارزیابی اثر تغییرات سن و جنس لوله بر زوال جداره ای کلر در شبکه ی آبرسانی به کمک مدل کیفی – هیدرولیکی EPANET II (چکیده)
40 - Thermal stability of nanocrystalline surface layer of AISI 321 stainless steel (چکیده)
41 - روایت در جایگاه تحقیق و تحقیق در جایگاه روایت :نکات اشتراک و افتراق (چکیده)
42 - تنوع ویژگی های ریختی ماهی خواجو Schizothorax pelzami در استان خراسان رضوی (چکیده)
43 - تعیین درجه ی واکنش زوال توده ای کلر به کمک روش های رگرسیون غیر خطی چند متغیره و محاسبه ی ثابت واکنش با استفاده از تلفیق محیط شبیه سازی سیمولینک و الگوریتم ژنتیک (GA) (چکیده)
44 - Germination and Growth Response of Flax (Linum usitatissimum) to Salinity Stress by Different Salt Types and Concentrations (چکیده)
45 - بررسی رابطه شادی فردی و خوش بینی با انتخاب محافظه کارانه و متهورانه حسابداری (چکیده)
46 - ارزیابی خصوصیات ریزکپسول‌های چند لایه حاوی دی استیل بر پایه جذب الکترواستاتیک فیبریل‌های ایزوله پروتئین سویا و پکتین (چکیده)
47 - Spectral method for simulating 3D heat and mass transfer during drying of apple slices (چکیده)
48 - استقامت در دعوت پیامبران با تأکید بر خوانش نمود استقامت پیامبرانه در سوره یوسف (ع) (چکیده)
49 - Protein b-sheet prediction using an efficient dynamic programming algorithm (چکیده)
50 - گزینش بهترین روش زمین آمار جهت تهیه پهنه مکانی پارامترهای کلر و هدایت الکتریکی آب های زیرزمینی (مطالعه موردی) (چکیده)