بازگشت به فرم جستجو »

موارد یافت شده: Array

1 - بررسی تفسیری «ده ن» در آیه «ودوا لو تدهن فیدهنون» (چکیده)
2 - بررسی بازخورد های متفاوت تقنینی در حوزه جرایم اطفال و نوجوانان (چکیده)
3 - Synthesis And Characterization of Two New Cademium Complexes of Pyridine-2,5-Dicarboxylic Acid N-Oxide (چکیده)
4 - Vibrational spectra, assignments, and normal coordinate analysis of hexachloroacetone (چکیده)
5 - اثرات کاشت گیاهان پوششی بر جمعیت علفهای هرز، خصوصیا )Crocus sativus L.( (چکیده)
6 - Extracellular biosynthesis of platinum nanoparticles using Supernatant and cell-free extract of Bacillus safensis MN18 (چکیده)
7 - بررسی مدیریت کودی بر عملکرد و اجزای عملکرد سیاهدانه (Nigella sativa L.) (چکیده)
8 - تأثیر عوامل فیزیوگرافیک بر تنوع زیستی گونههای گیاهی اکوسیستم بیابانی کاخک گناباد (چکیده)
9 - Responses of Anise Medicinal Plant Species in Terms of Essential Oil Contents and Concentrations to Different Planting Times and Various Nitrogen Fertilizer Sources under SemiArid Climatic Conditions (چکیده)
10 - بررسی انرژیهای ورودی و خروجی و تجزیه و تحلیل اقتصادی بوم نظامهای تولید پسته (Pistacia vera L.) در شهرستان زرند کرمان (چکیده)
11 - بررسی اثر تراکم و تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد خرفه (Protulaca oleracea L.) (چکیده)
12 - In vitro and in vivo antihydatid activity of a nano emulsion of Zataria multiflora essential oil (چکیده)
13 - اندازه گیری گشتاور لازم برای بازکردن درب شیشه های دهان پهن و ارتباط آن با ویژگی های آنتروپومتریک و فیزیولوژیک مؤثر (چکیده)
14 - Groundwater management under uncertainty using a stochastic multi-cell model (چکیده)
15 - اثر شوری و مقدار آب آبیاری بر عملکرد سورگوم علوفه‌ای در دشت سیستان (چکیده)
16 - Discrimination of sand dunes and loess deposits using grain-size analysis in northeastern Iran (چکیده)
17 - QM/MM studies on the Zn(II)-DPA-protein as the biosensor of P-Tyr onion (چکیده)
18 - Improved corrosion inhibition of 3-amino-1,2,4- triazole on mild steel electrode in HCl solution using surface nanocrystallization (چکیده)
19 - Fuzzy multiple deferred state attribute sampling plan in the presence of inspection errors (چکیده)
20 - Hydrodynamic simulation of an oscillating hydrofoil near free surface in critical unsteady parameter (چکیده)
21 - راهبردهای سیاس تگذاری چند سطحی برای کاهش پدیده کودکان کار در جامعه (چکیده)
22 - بررسی اثر کنترل هوای اولیه بر مصرف‌‌سوخت و میزان انتشار مونواکسیدکربن در اجاق زیست‌‌توده سوز میکروگازیفایر (چکیده)
23 - معرفی فناوری میکروگازیفیکاسیون و بررسی جایگاه آن برای تامین انرژی پخت وپز خانگی در ایران (چکیده)
24 - Effect of solvents in mixed-ligand supramolecular self-assembly architectures (چکیده)
25 - МОТИВАЦИЯ СТУДЕНТОВ, ИЗУЧАЮЩИХ РУССКИЙ ЯЗЫК В МЕШХЕДСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ИМ. ФИРДОУСИ (چکیده)
26 - The effects of ascent to altitudes with three different intensity on Vo2max and body composition in Amateur male mountaineers (چکیده)
27 - The effect of four weeks aerobic training on homocysteine, C - reactive protein and lipid biomarkers in active and inactive men (چکیده)
28 - The effect of eight week aerobic and interval training on TNF-ɑ, IL-6 and hsCRP levels in female basketball players (چکیده)
29 - Serotonin, Vo2max and central fatigue responses to ascent to high altitude with different intensities in male & female nonprofessional climber (چکیده)
30 - Comparing effects of ascent to three thousand altitude with three different intensity on peripheral fatigue, HIF-1a,LDH, CK, LA,Vo2max in male and female nonprofessional climber (چکیده)
31 - Effect of intensity of ascent to high altitude on HIf-1a, EPO, Hb, HCT and vo2max in male & female nonprofessional climber (چکیده)
32 - RESPONSE OF HIF-1ALFA, VEGF AND VO2MAX TO THREE DIFFERENT INTENSITY ASCENDING TO HIGH ALTITUDE IN MALE & FEMALE NONPROFESSIONAL CLIMBER (چکیده)
33 - بررسی تاثیر تمرین تناوبی هوازی بر سطح سرمی آدیپونکتین، هموگلوبین گلیکوزیله و شاخص مقاومت به انسولین مردان سالمند دیابتی نوع دو (چکیده)
34 - بررسی اثر هیجانات خودآگاهانه (غرور، شرم و گناه) بر سطح خلاقیت دانشجویان (چکیده)
35 - Development of broadband forward-wave directional couplers loaded by periodic patterned ground structure (چکیده)
36 - An Investigation of the Factor Structure and Validity of Responsible Participation of Couples in Childbearing Scale (چکیده)
37 - Challenges of Transcultural Caring Among Health Workers in Mashhad-Iran: A Qualitative Study (چکیده)
38 - برآورد سهم نسبی کارآفرینی سازمانی از میزان مدیریت دانش در اداره کل ورزش و جوانان استان یزد (چکیده)
39 - رفتار فرکتالی و ارتباط آن با خصوصیات هیدرومورفومتری حوضه های آبریز دامنه شمالی بینالود (چکیده)
40 - Push-out test on the one end welded corrugated-strip connectors in steel-concrete-steel sandwich structure (چکیده)
41 - The effects of hormonal priming on emergence, growth and yield of chickpea under drought stress in glasshouse and field (چکیده)
42 - تاثیر ورمی‌کمپوست بر واکنش تابعی زنبور پارازیتوئید Aphidius colemani (Hym., Braconidae) نسبت به شته جالیز، Aphis gossypii (Hem., Aphididae) (چکیده)
43 - ارزیابی میزان استخراج بیواتانول از ضایعات طالبی )رقم مگسی نیشابوری( توسط دستگاه استخراج بیواتانول (چکیده)
44 - ارزیابی و اندازه گیری میزان بیواتانول استخراج شده از ضایعات خربزه(رقم قصری) (چکیده)
45 - بررسی فرآیند کشش لوله بااستفاده از مدل آسیب GTN (چکیده)
46 - بررسی ساختار وجهی خطبه جهاد نهج البلاغه براساس فرانقش بینافردی نظریه نقش گرا (چکیده)
47 - Polymorphism of the SCNN 1g Gene and its Association with Eggshell Quality (چکیده)
48 - Benthic foraminiferal response to environmental changes across Cenomanian/Turonian boundary (OAE2) in the northeastern Tethys, Kopet-Dagh basin (چکیده)
49 - سوء‌رفتاری علمی به نام مقاله‌سازی (چکیده)
50 - مطالعه ریز رخساره ها و محیط رسوبگذاری سازند مزدوران در شرق حوضه کپه داغ (چکیده)