بازگشت به فرم جستجو »

موارد یافت شده: 62648

1 - ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ دو ﻧﻮع ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و (چکیده)
2 - معرفی آزمون ویژة ارزیابی عملکرد هوازی و بی¬هوازی ف (چکیده)
3 - مقایسه اثر سه برنامه تمرین مقاومتی- کششی، مقاومتی- (چکیده)
4 - میزان تأثیر سه روش تمرینی وامانده ساز هوازی، بی‌هو (چکیده)
5 - اثر یک دوره تمرین ورزشی ترکیبی بر برخی عوامل آمادگ (چکیده)
6 - مقایسه تاثیر دو برنامه تمرینی مهارتی –عملیاتی و تر (چکیده)
7 - اثر یک دوره تمرین ورزشی ترکیبی بر برخی عوامل آمادگ (چکیده)
8 - مقایسه اثر تمرینات مقاومتی معمول و مقاومتی بالستیک (چکیده)
9 - تاثیر دو برنامه تمرین کششی- تعادلی با زمان بندی مخ (چکیده)
10 - اثر هشت هفته تمرین ترکیبی(هوازی-مقاومتی) برفعالیت (چکیده)
11 - اثر دو پروتکل متفاوت تقویت پس از فعال‌سازی (با و ب (چکیده)
12 - Metaboreflex-mediated hemodynamic abnormalities in (چکیده)
13 - سه نوع برنامة تمريني مقاومتي )پلايومتريك با و بدون (چکیده)
14 - اثر پیش آمادهسازی ایسکمی در زمانها و اندامهای مختل (چکیده)
15 - بررسی اثر پیشآمادهسازي ایسکمی در اندامهاي مختلف بر (چکیده)
16 - The Effect of Eight Weeks of Aerobic, Anaerobic an (چکیده)
17 - تأثیر هشت هفته تمرین ترکیبی بر میزان تصفیه‌ی گلومر (چکیده)
18 - بررسي آمادگي جسماني مرتبط با تندرستي دانش آموزان پ (چکیده)
19 - مقايسه يک جلسه تمرين شنا در دماهاي مختلف بر کالري (چکیده)
20 - تاثير شش هفته تمرينات پلايومتريک با زمان بندي غير (چکیده)
21 - Effects of Strengthening and Plyometric Training P (چکیده)
22 - the effect of undulating perodized plyometric trai (چکیده)
23 - تاثیر هشت هفته تمرین ترکیبی (مقاومتی-PNF) بر عملکر (چکیده)
24 - اثر تمرین راه‌رفتن به عقب بر اوج تنش عضلات مفاصل ز (چکیده)
25 - اثر هشت هفته تمرین ترکیبی بر خستگی و کیفیت زندگی ب (چکیده)
26 - تاثیر زمان بندی مختلف تمرینات پولایومتریک بر سازگا (چکیده)
27 - اثر تمرین ترکیبی هواری-مقاومتی بر نیمرخ لیپیدی و آ (چکیده)
28 - مقایسه پاسخ¬های هورمونی به دو نوع تمرین مقاومتی با (چکیده)
29 - مقايسه تاثير دو برنامه تمريني مختلف بر آمادگي هواز (چکیده)
30 - تاثير مصرف کافئین بر برخی شاخص‌های مهارتی و آمادگی (چکیده)
31 - اثر دو نوع تمرين عضلات تنفسي بر عملكرد جسماني و ري (چکیده)
32 - تاثیر مصرف کافئین بر برخی شاخص های مهارتی و آمادگی (چکیده)
33 - اثر تمرينات منتخب بر کارکرد عضلاني و ترکيب بدن در (چکیده)
34 - مقايسه تمرينات ترکيبی با و بدون انسداد عروق بر عوا (چکیده)
35 - تاثیرات حاد دو برنامه تمرین مقاومتی با شدت متوسط، (چکیده)
36 - بررسی اثر دو نوع پروتکل تمرین هوازی بر واسپین، کمر (چکیده)
37 - اثر تمرین مقاومتی و بی تمرینی بر هموسیستئین تام و (چکیده)
38 - . نوار گردان ساده، قابل برنامه ریزی و ارزان قیمت ا (چکیده)
39 - مقایسه اثر یک جلسه فعالیت شناکردن و دویدن وامانده (چکیده)
40 - اثر یک جلسه تمرین استقامتی بر بیان و فعالیت ژن لیپ (چکیده)
41 - مقايسه 3 شيوه ي تمرين اينتروال هوازي بر عملکرد فوت (چکیده)
42 - تاثیر هشت هفته تمرین هوازی و مصرف مکمل چای سبز بر (چکیده)
43 - اثر مکمل‌سازی کوتاه‌مدت عصاره‌ی سير بر شاخص‌های اس (چکیده)
44 - اثر يک جلسه فعاليت طولانی مدت بر غلظت های بافتی لپ (چکیده)
45 - مقايسه اثرات حاد دو جلسه ورزش در آب با حجم هاي مخت (چکیده)
46 - اثر یک جلسه فعالیت بدنی طولانی مدت بر غلظت لپتین و (چکیده)
47 - .تاثیر تمرینات هوازی بر احساس سیری و سطح پلاسمایی (چکیده)
48 - مقایسه اثر یک جلسه شنا و دویدن وامانده ساز بر اشته (چکیده)
49 - اندازه گیری میزان پروتئین و بیان ژن لپتین در پاسخ (چکیده)
50 - اثر یک جلسه دویدن وامانده ساز بر اشتها،گرلین و نور (چکیده)