بازگشت به فرم جستجو »

موارد یافت شده: 82356

1 - AN ESSAY ON THE IMAGE OF DYSTOPIA IN HOLY QURAN (چکیده)
2 - بررسی تأثیر نوازۀ معلمان فارسی بر میزان اضطراب، یادگیری و مشارکت دانش‌آموزان دورۀ متوسطۀ دوم (چکیده)
3 - Computerized cognitive training to improve executive functions and driving skills of adolescents with and without symptoms of attention-deficit/hyperactivity disorder (چکیده)
4 - Evaluation of low-cost carbon/metal electrodes as cathodes and anodes in sediment microbial fuel cells (چکیده)
5 - بررسی پایداری حرارتی تری‌آسیل‌گلیسرول‌های آفتابگردان و زیتون تحت تثیر اسید‌گالیک و متیل‌گالات (چکیده)
6 - first_page settings Order Article Reprints Open AccessArticle Experimental Investigation on the Effect of Sequences of Unsteady Flows on Bedload Sediment Transport (چکیده)
7 - Experimental investigation of dewatering silty tailings using electrokinetic method (چکیده)
8 - A CHECKLIST OF THE HOVER FLIES (DIPTERA: SYRPHIDAE) OF IRAQ (چکیده)
9 - نقد و بررسی پژوهش‌های انام شده در زمینه چالش‌های کشف‌رود و ارائه راه‌حل امع (چکیده)
10 - Pilgrim Prioritisation of Religious Activities: Time Use-based Behavioural Approach in Iran (چکیده)
11 - Indocyanine green-loaded N-doped carbon quantum dot nanoparticles for effective photodynamic therapy and cell imaging of melanoma cancer: in vitro , ex vivo and in vivo study (چکیده)
12 - Investigating transport properties of Li ion inside EC/DEC/LiPF6 Electrolyte for application in Li ion battery: A molecular dynamics simulation study (چکیده)
13 - بررسی اثر چیدمان‌های متفاوت تیر پیزوالکتریک در برداشت انرژی از ارتعاشات گردابه‌ای حول سیلندر دایره‌ای (چکیده)
14 - Preparation and evaluation of controlled released implant containing mesoporous selenium nanoparticles loaded with curcumin in spinal cord injuries in an animal model of rat (چکیده)
15 - Effect of Captopril on Paraplegia caused by Spinal Cord Ischemia-Reperfusion Injury in Rats (چکیده)
16 - Marginalized LASSO in the low-dimensional difference-based partially linear model for variable selection (چکیده)
17 - Persian game localization scene in Iran: taking stock (چکیده)
18 - INTELLECTUAL PROPERTY LICENSES AND ASSIGNMENTS IN IRANIAN LAW: FROM TRADITIONAL RULES OF CONTRACT LAW TO NEW NECESSITIES OF MODERNISATION (چکیده)
19 - Enhancing thermal-hydraulic performance in curved pipes through optimal radial fin placement: A numerical investigation (چکیده)
20 - The experimental and numerical study of formation and collapse processes of ventilated supercavitating flow (چکیده)
21 - An Approach to Increase Sustainability in Agricultural Systems; An Agroecological Analysis of the Wheat and Sugar Beet Ecosystems (چکیده)
22 - Collaborative adsorption and photocatalytic degradation of high concentration pharmaceutical pollutants in water using a novel dendritic fibrous nano-silica modified with chitosan and UiO-66 (چکیده)
23 - بازشناسی مولفه های کیفیت طراحی شهری اکوتوریسم مبنا (چکیده)
24 - بازنمایی رویدادهای آئینی اسلام در تحول منظر شهرهای مذهبی (نمونه موردی : شهر مشهد، محدوده مجاور حرم مطهر امام رضاع) (چکیده)
25 - Autopilot drone in construction: A proof of concept for handling lightweight instruments and materials (چکیده)
26 - کاربرد روش تحلیل پوششی داده‌ها در بررسی عملکرد تولیدکنندگان گندم‌آبی با رویکرد محیط‌زیستی (چکیده)
27 - Dynamic educational recommender system based on Improved LSTM neural network (چکیده)
28 - Dynamic Security Risk Management Considering Systems Structural and Probabilistic Attributes (چکیده)
29 - بررسی عددیتاثیر پارامتر های پاشش دربهبود در راندمان انرژی، اگزرژی وکاهشآالیندهکربنمنوکسید یک موتور دیزلی تزریق مستقیم با بهرهگیری از هیدروژنپیشمخلوطو میزان کوبش کنترلشده (چکیده)
30 - Integrated resilient and sustainable gasoline supply chain model with operational and disruption risks: a case study of Iran (چکیده)
31 - The Effect of Arbitrary Support Conditions on the Static Behavior of Curved Beams Using the Finite Element Method (چکیده)
32 - Nonlocal strain gradient-based nonlinear vibration analysis of nonlinear FG three-phase HJCNT/MWCNT/epoxy composite microbeam resonators using a modified micromechanical model (چکیده)
33 - اثر بخشی بیوچار در بهبود خصوصیات رشدی و ترکیب شیمیایی گندم (چکیده)
34 - تأثیر گرانول بیوچار حاصل از شاخساره زرشک بر خصوصیات شیمیایی خاک و گیاه در یک خاک آهکی (چکیده)
35 - بررسی عوامل مؤثر بر کاهش تقاضای بیمه محصولات کشاورزی (چکیده)
36 - Gait Phase Detection System based on Peak Detection Method and Neural Network (چکیده)
37 - Time‐varying coefficients models for recurrent event data when different varying coefficients admit different degrees of smoothness: application to heart disease modeling (چکیده)
38 - Stress-driven nonlinear behavior of curved nanobeams (چکیده)
39 - نقش کمپانی لینچ در وضعیت اقتصادی خوزستان (چکیده)
40 - شکل بندی فضاهای شهری در نتیجه رواج مد و فعالیتهای مرتبط با آن( تحلیلی از انتشار فضایی آرایشگاه های زنانه در منطقه 10 شهر مشهد) (چکیده)
41 - Optimization of gas tungsten arc welding process using an integrated artificial neural network-heuristic algorithm approach (چکیده)
42 - بررسی اثرات تغییر اقلیم بر کارایی منطقه‌ حفاظت‌شده کپه داغ (مطالعه موردی: آهو ایرانی) (چکیده)
43 - Gastrointestinal parasites of cats in the Middle East (2000−2023): A literature review (چکیده)
44 - ارزیابی کیفیت مکان در بافت‌های ناکارآمد شهری (نمونه موردی: محله آبکوه مشهد) (چکیده)
45 - بررسی ارتباط بین مدیریت کیفیت جامع و بهره وری در سازمان های ورزشی (چکیده)
46 - تأثیرگذاری رویدادهای ورزشی بین‌المللی بر برند شهری (مورد مطالعه: شهرستان بجنورد) (چکیده)
47 - تدوین مدل عوامل مؤثر بر برندسازی داخلی هنرستان های غیرانتفاعی تربیت بدنی (چکیده)
48 - شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه تربیت‌بدنی و ورزش دانش‌آموزی مورد مطالعه: استان خراسان رضوی) (چکیده)
49 - عوامل اثرگذار بر قصد خرید برندهای خارجی کفشهای ورزشی دانشجویان تربیت بدنی (چکیده)
50 - فضاهای زنانه و ارتباط آن با ساختار فضایی شهر تحلیلی از توزیع و انتشار طلافروشی‏ها در مناطق 1 و 5 شهر مشهد (چکیده)