بازگشت به فرم جستجو »

موارد یافت شده: 71246

1 - بررسی رابطه باورهای فراشناختی و نشانگان شناختی-توجهی با اضطراب اجتماعی دانشجویان دختر: نقش تعدیل کننده عدم تحمل بلاتکلیفی و تحمل ابهام (چکیده)
2 - اثربخشی مشاوره گروهی به روش ساختاری بر عملکرد خانواده و رضایت زناشویی (چکیده)
3 - Operator equalities and Characterizations of Orthogonality in Pre-Hilbert C*-Modules (چکیده)
4 - Matrix inequalities related to power means of probability measures (چکیده)
5 - Indefinite matrix inequalities via matrix means (چکیده)
6 - The arithmetic-geometric mean inequality of indefinite type (چکیده)
7 - B-spline interpolation problem in Hilbert C*-modules (چکیده)
8 - Extensions of p-angular distance inequalities in normed spaces (چکیده)
9 - Singer-Type Orthogonalities (چکیده)
10 - Left multipliers of reproducing kernel Hilbert C⁎-modules and the Papadakis theorem (چکیده)
11 - A maintenance policy for a k-out-of-n system under enhancing the system’s operating time and safety constraints, and selling the second-hand components (چکیده)
12 - افزایش دقت برآورد دادههای گمشده بارش ماهانه با الگوریتم ژنتیک و کلونی مورچگان (چکیده)
13 - Improving estimation of missing data in historical monthly precipitation by evolutionary methods in the semi-arid area (چکیده)
14 - Estimation of Past Entropy in Length-Biased Data (چکیده)
15 - بررسی تاثیر سرعت تخلیه آب مخزن بر پایداری شیروانی بالادست سد خاکی همگن در شرایط افت سریع مخزن بر مبنای مکانیک خاک غیر اشباع (چکیده)
16 - Evaluation of Machine Learning-Based Applications in Forecasting the Performance of Single Effect Absorption Chiller Network (چکیده)
17 - بررسی روند رویدادهای اقلیمی حدی در استان خراسان جنوبی (چکیده)
18 - تحلیل پیشران‌های کلیدی اثرگذاری شاخص‌های گردشگری تجاری بر پایداری سکونتگاه‌های روستایی با رهیافت آینده‌پژوهی (مطالعه موردی: منطقه تجاری دهشیخ- سیگار استان فارس) (چکیده)
19 - Mathematical Modeling of the Kinetics of Thin-Layer Infrared Drying of Lemon (چکیده)
20 - Impact of Targeted Subsidies Implementation on Inequality in Iranian Rural Area (Case Study: Villages of Neishabour County) (چکیده)
21 - مدل‌سازی سینتیک خشک کردن برش‌های لیموترش به روش تابش مادون قرمز با استفاده از شبکه‌های عصبی GMDH هیبریدی (چکیده)
22 - The correspondence of Fusion frames and frames In Hilbert C∗ -modules and finite Gabor Fusion frames (چکیده)
23 - Edible Films Incorporating with Lactobacillus plantarum Based on Sourdough, Wheat Flour, and Gelatin: Films Characterization and Cell Viability During Storage and Simulated Gastrointestinal Condition (چکیده)
24 - On the Frames of Translates on Locally Compact Abelian Groups (چکیده)
25 - بهینه یابی برهمکنش پروتئین آب پنیر-صمغ دانه شاهی به روش سطح پاسخ و بررسی خواص کف زایی نمونه بهینه (چکیده)
26 - طراحی الگوی حرفه گرایی در دانشگاه‌های ایران (چکیده)
27 - بررسی عوامل موثر بر تکامل ساختاری تاقدیس لاوان (چکیده)
28 - بررسی رفتار رئولوژیکی وابسته به زمان (تیکسوتروپ) صمغ دانه مرو در حضور برخی نمک‌ها و قندها (چکیده)
29 - بررسی فقهی وضعیت معامله به قصد فرار از دین با مطالعه حقوق ایران و عراق (چکیده)
30 - اهمیت کنترلهای داخلی متناسب با اندازه شرکتها (چکیده)
31 - A Molecular Dynamic Study on the Ability of Phosphorene for Designing New Sensor for SARS-CoV-2 Detection (چکیده)
32 - The Role Of Institutional Conditions In The Impact Of Economic Growth On Poverty (چکیده)
33 - Properties of Fibre-Reinforced High-Strength Concrete with Nano-Silica and Silica Fume (چکیده)
34 - مدلسازی عددی تاثیر بارندگی بر رفتار تنش-کرنش سیستم میخگذاری در خاک متورم شونده (چکیده)
35 - تاثیر نشت آب از لوله‌های مدفون بر پایداری گود‌های مسلح شده به روش نیلینگ و انکراژ (چکیده)
36 - خاموشی ژن bZIP14 با استفاده از CRISPR/Cas9 و بررسی موتانت ها در پاسخ به تنش شبکه آندوپلاسمی در گیاه Marchantia polymorpha (چکیده)
37 - تحلیل محتوای «خودشفقتی» در روایت قرآن از جنگ اُحد (چکیده)
38 - Regression‐based convolutional 3D pose estimation from single image (چکیده)
39 - Multiple human 3D pose estimation from multiview images (چکیده)
40 - Determination of optimum organic Rankine cycle parameters and configuration for utilizing waste heat in the steel industry as a driver of receive osmosis system (چکیده)
41 - بازشناسی آموزش معماری در رویارویی با پدیده جهانی شدن (چکیده)
42 - بررسی آزمایشگاهی ضریب انتقال حرارت و افت فشار هیبرید نانولوله کربنی-گرافن در مبدل حرارتی صفحهای با صفحات متفاوت (چکیده)
43 - Osteochondrosis dissecans OCD) in horses: hormonal and biochemical ‎study 19 cases)‎ (چکیده)
44 - Radiobiological comparison between Cobalt‐60 and Iridium‐192 high‐dose‐rate brachytherapy sources: Part I—cervical cancer (چکیده)
45 - التماسک النصی فی الصحیفة الصادقیة دراسة مخصصة أنواع التکرار (چکیده)
46 - موقعیت راهبردی و اقتصادی کیلیکیه در دوره‌ی هخامنشی (چکیده)
47 - التماسک النصی فی نهج البلاغة دراسة مخصصة الحذف (چکیده)
48 - رد پای هویت واژگانی در شفاهی سازی روایت (مقایسه دو گروه سنی کودک و بزرگسال) (چکیده)
49 - Zirconium Nitride: Optical Properties of an Emerging Intermetallic for Plasmonic Applications (چکیده)
50 - بررسی رشد مجدد علف‌های هرز جودره (Hordeum spontaneum Koch.) و چاودار وحشی (Secale cereale L.) در مقایسه با گندم پس از تنش یخ‌زدگی (چکیده)