بازگشت به فرم جستجو »

موارد یافت شده: 60180

1 - عزت نفس در روان شناسی و دعای مکارم الاخلاق صحیفه سجادیه (چکیده)
2 - The first X-ray crystal structure of a mercury-II- complex with an SP-N-3-based ligand: Synthesis and crystal structure of SP-NC5H10-3 and [Hg{SP-NC5H10-3}Cl2]2 (چکیده)
3 - The -CF3C-O-NH--C6H5CH2NH-2P-O- phosphoric triamide as a novel carrier with excellent efficiency for Cu-ii- in a liquid membrane transport system (چکیده)
4 - Cooperative effect through different bridges in nickel catalysts for polymerization of ethylene (چکیده)
5 - چینه نگاری سنگی نهشته های پالئوسن پسین -سازند چهل کمان- در جنوب غرب درگز (چکیده)
6 - بررسی ریز رخسارهها و محیط رسوبی سازند آسماری در یکی از چاههای میدان نفتی مارون (چکیده)
7 - General Equation for Advance and Recession of Water in Border Irrigation (چکیده)
8 - SURVIVAL FUNCTION ESTIMATION IN LENGTH-BIASED AND RIGHT CENSORED DATA (چکیده)
9 - چگونگی اعمال فسخ در فرض نقض تعهدات قراردادی در کنوانسیون بیع بین الملل 1980، حقوق ایران و حقوق عراق (چکیده)
10 - Today's Biggest Threat: The Polarized Mind (چکیده)
11 - Today's Biggest Threat: The Polarized Mind (چکیده)
12 - کشت گیاهان دارویی در فضای سبز شهری راهکاری جهت کشاورزی ارگانیک شهری (چکیده)
13 - Dinuclear Fe-based catalysts for polymerization of ethylene; Effect of Spacer (چکیده)
14 - Bridge Effect on Dinuclear α-diimine Ni-based Catalysts for Polymerization of Ethylene (چکیده)
15 - Theoretical and empirical investigation on Ni-based catalyst structures for olefin polymerization (چکیده)
16 - Polymerization of 1-hexene using binuclear LTM catalysts (چکیده)
17 - Novel binuclear Ni-based FI catalysts for polymerization of 1-hexene (چکیده)
18 - Thermal and morphological properties of polyethylene reactor alloys using ZN/BLTM catalytic system (چکیده)
19 - Phenylene spacer between nickel centers in α-diimine binuclear catalysts for ethylene polymerization (چکیده)
20 - Binuclear late transition metal catalysts for α-olefin polymerization (چکیده)
21 - MODULATING GUT MICROBIOTA OF Artemia urmiana BY ADMINISTRATION OF DIFFERENT LEVELS OF Bacillus subtilis and Bacillus licheniformis (چکیده)
22 - ٍeffects of inactivated yeast Saccharomyces cerevisiae ON MUDELUATING GUT MICROBIOTA AND SURVIVAL RATE OF Heros severus (چکیده)
23 - effects of different levels of Bacillus subtilis and B. licheniformis on digestive enzymes activities in Artemia urmiana (چکیده)
24 - Plasmonic nano bow-tie arrays with enhanced LSPR refractive index sensing (چکیده)
25 - دستیابی به فیتواستروژن فروتینین موجود در ریشه گیاه کما - Ferula ovina - در شرایط درون شیشهای با تأکید بر حفظ ذخایر ژرم پلاسم (چکیده)
26 - The effects of manure application and branch management methods on some agroecological aspects of summer squash -Cucurbitapepo L.- in a low input cropping system (چکیده)
27 - نقدی بر انگارۀ مشهور فقیهان امامی در باب کیفیت صدور حکم حجر مفلس (چکیده)
28 - Effect of Charge and Dielectric Constant on Linear and Nonlinear Optical Properties of Two Dyes (چکیده)
29 - Catalyst-free green synthesis of tetrahydro-benzo[b]pyrans in magnetized water: experimental aspects and molecular dynamics simulation (چکیده)
30 - A NEW NUMERICAL METHOD FOR FRACTIONAL WAVE EQUATION WITH RIESZ SPACE FRACTIONAL DERIVATIVES (چکیده)
31 - Sonority Sequencing Principle in initial cluster consonant in Sistani Dialect (چکیده)
32 - An Investigation into the Behavior of Persian Multiple Interrogatives with Respect to the Superiority Effect (چکیده)
33 - The Role of EFL Teachers in Increasing High School S tudents’ Motivation in Classroom (چکیده)
34 - بهینه‌یابی اثر سطوح مختلف استارتر، مخمر و زمان نگهداری بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و میکروبی نوشیدنی کفیر با استفاده از روش سطح پاسخ (چکیده)
35 - بررسی توزیع کرنش در مناطق پول اپارت به وسیله روش اجزاء محدود با نگاهی به منطقه گندم بریانک (چکیده)
36 - Synthesis of Reduced Graphene oxide/Silicate from Industrial Grade Graphite Flakes (چکیده)
37 - Synthesis and Characterization of Crosslinked Cellulose Schiff base as a Novel Bio Based Polymer Ligand (چکیده)
38 - The genus Harmonia -Coleoptera, Coccinellidae- in the Middle East region (چکیده)
39 - Covariant Poisson’s equation in torsional Newton-Cartan gravity (چکیده)
40 - Dietary sources and levels of selenium supplements affect growth performance, carcass yield, meat quality and tissue selenium deposition in broilers (چکیده)
41 - The Status of Librarians’ Communication Skills and the Effective Factors in Public Libraries (چکیده)
42 - Simulation of Quality Death Spirals based on Human Resources Dynamics (چکیده)
43 - ارزیابی عملکرد گل و بنه زعفران تحت تأثیر وزن و عمق های مختلف کاشت بنه (چکیده)
44 - Two-step heating transient liquid phase bonding of Inconel 738LC (چکیده)
45 - مقایسۀ جایگاه احساسات و عواطف در تربیت اخلاقی در رویکرد دلمشغولی و آموزه های اخلاقی قران کریم (چکیده)
46 - بررسی تکانه طولی و عرضی با استفاده از ویژگیهای جت گونه ذرات در برهمکنشهای پروتون پروتون (چکیده)
47 - مطالعه ویژگیهای پارامتر C و محاسبه ثابت جفت شدگی در برهمکنشهای الکترون-پروتون و پروتون ـ پروتون (چکیده)
48 - PRESENTATION AND VALIDATION OF EMPLOYEE PRO SOCIAL VOICE MODEL IN INTERACTION WITH THE MUNICIPALITY EMPLOYEES OF MASHHAD (چکیده)
49 - Renormalization scale and coupling constant on different flavors (چکیده)
50 - تعیین برخاستگاه رسوبات سیلیسی کلاستیک قاعده سازند کلات با استفاده از ژئوشیمی عناصر اصلی (چکیده)