بازگشت به فرم جستجو »

موارد یافت شده: 67191

1 - Eruption of the Submissive: A Study of Neurosis in Peter Shaffer’s Equus (چکیده)
2 - Bioremediation of Heavy Metal Contaminated Soils Originated from Iron Ore Mine by Bio-augmentation with Native Cyanobacteria (چکیده)
3 - Purification and economic analysis of nanoclay from bentonite (چکیده)
4 - گزارش حسابرس و حق‌الزحمه حسابرسی: نقش راهبرد‌های کسب‌وکار (چکیده)
5 - «وصف مدرنیستی» در آثار ابوتراب خسروی (چکیده)
6 - تحلیل خودگویی‌ها در شاهنامة فردوسی (چکیده)
7 - معرفی شش تکنیک جدید توصیفی در رمان معاصر بر اساس مجموعه آثار ابوتراب خسروی (چکیده)
8 - Adsorption of Boron from a Simulated Soil Solution Using Zn–Al and Mn-Doped Zn–Al Layered Double Hydroxides (چکیده)
9 - اثرات تجویز نخاعی کپسایسین و تجویز صفاقی نالوکسان بر اثر ضددردی عصاره هیدروالکلی گل‌های حرارت ‌دیده پایه ماده گیاه شاهدانه (Cannabis sativa) در موش صحرایی نر نژاد ویستار (چکیده)
10 - Alfalfa at three stages of maturity harvested at sunset and sunrise: botanical traits, chemical composition and dry matter digestibility (چکیده)
11 - Experimental investigation of ground effects on aerodynamics of sinusoidal leading-edge wings (چکیده)
12 - Alfalfa at Three Stages of Maturity Harvested at Sunset and Sunrise: Effects on Dairy Cattle Performance (چکیده)
13 - تبیین و ارایه الگوی ادغام مدیریت استعداد و مدیریت تنوع با رویکرد نظریه داده بنیاد (چکیده)
14 - Seven new vagrant eriophyoid species (Acari: Eriophyoidea) from semi-arid and arid environment in East Iran (چکیده)
15 - Exploring the interaction of amino acid-based ionic liquids in water and organic solvents: Insight from MD simulations and QM calculations (چکیده)
16 - Effects of Different Levels of Date Waste Vinegar in Diet and Water on Growth Performance, Gastrointestinal Tract Morphology, Ileal Microflora and Immune Response of Broilers (چکیده)
17 - The comparison of Linear and Nonlinear pedagogy on the learning of table tennis forehand stroke (چکیده)
18 - A contribution to ethnobotany and review of phytochemistry and biological activities of the Iranian local endemic species Sclerorhachis leptoclada Rech.f. (چکیده)
19 - Usnic acid improves memory impairment after cerebral ischemia/reperfusion injuries by anti-neuroinflammatory, anti-oxidant, and anti-apoptotic properties (چکیده)
20 - تحلیل کیفی تأثیر شیوع بیماری ویروس کرونا بر مناسک زیارت در حرم امام‌رضا (ع) (چکیده)
21 - تحلیل تطبیقی عوامل مؤثر بر قانون‏گریزی و قانون‏شکنی در استان‏های ایران مبتنی بر منطق فازی (چکیده)
22 - بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی و بیش‌اطمینانی مدیریت بر اجتناب مالیاتی شرکت‌ها در مراحل چرخه عمر (چکیده)
23 - Investigation of the effect of variable heat flux on energy consumption and bread quality in the flat bread baking process by experimental and numerical methods (چکیده)
24 - Vanadium dioxide nanoparticles as a promising sorbent for controlled removal of waterborne fluoroquinolone ciprofloxacin (چکیده)
25 - ethics of caring in the child-friendly projects: new challenges (چکیده)
26 - Electronic chipset thermal management using a nanofluid-based mini-channel heat sink: An experimental study (چکیده)
27 - تدوین راهبردهای رقابت‌پذیری و توسعه گردشگری ورزشی در شهرها مطالعه موردی: کلان‌شهر مشهد (چکیده)
28 - بررسی آثار برگزاری رویداد ورزشی بر حمایت جامعه میزبان با نقش تعدیل‌گر مشکلات ترافیکی مطالعه موردی: لیگ ملت‌های والیبال (چکیده)
29 - Odd-mode Instability analysis of fT-doubler Hybrid Power Amplifiers Based on GaN-HEMT (چکیده)
30 - شناسایی الگوهای ذهنی راهکارهای توسعه ورزش با رویکرد تربیتی در دانشگاه فرهنگیان کشور (چکیده)
31 - بررسی اثر مخمر ساکارومایسس سرویزیه زنده و تیمارشده با حرارت و اسید بر میزان سیترینین و رنگدانه‌های موناسکوس پورپورئوس (چکیده)
32 - Theoretical Design of Functionalized Gold Nanoparticles as Antiviral Agents against Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) (چکیده)
33 - Effect of type of phenolic resin in preparation of an adhesive from phenolformaldehyde resin (چکیده)
34 - طراحی و توسعه واحد مرکب تصویربرداری و بازسازی تصویر سه بعدی خرما پیارم (چکیده)
35 - اندازه گیری حجم خرمای پیارم به‌صورت سه بعدی و با تعداد نمای متغیر با استفاده از روش Wire - Frame (چکیده)
36 - Production of angiotensin‐converting enzyme inhibitory peptides in Iranian ultrafiltered white cheese prepared with Lactobacillus brevis KX572382 (چکیده)
37 - چینه نگاری سکانسی و نوسانات سطح آب دریا در سازند چهل کمان (پالئوسن پسین) شمال کپه داغ (چکیده)
38 - بررسی اهداف و انگیزه های اشتراک اطلاعات در صفحه‌های آموزشی موفق در رویت‌پذیری اینستاگرام براساس نظریه استفاده و رضایتمندی (چکیده)
39 - روایت، روشی مؤثر برای تولید هیجانات تحصیلی مثبت دانشجویان: مطالعۀ موردی درس تاریخ زبان فارسی (چکیده)
40 - Comparing the Childbearing Motivations of Fertile and Infertile Women in Mashhad, Iran (چکیده)
41 - Economic, Social, Cultural, Emotional, and Sensory Capitals in Academic Achievement (چکیده)
42 - عنوا ن تاثیر زئولیت و اسید هیومیک بر خاک شور آلوده به آنتی بیوتیک بر خصوصیات رشدی و غلظت سدیم و پتاسیم در گیاه ریحان (چکیده)
43 - مروری بر رویکردهای تغذیه ای در بهبود عملکرد مولدین گونه های آبزی (چکیده)
44 - معرفی مخمر ساکارومایسس سرویزیه و موارد مصرف آن در صنعت آبزی پروری (چکیده)
45 - مروری بر استفاده از مکمل بتائین در صنعت تولید غذای آبزیان (چکیده)
46 - مروری بر عوامل موثر بر رنگ ماهیان زینتی با تاکید بر عوامل تغذیه ای بخصوص رنگدانه ها (چکیده)
47 - تحلیل و بررسی دانش و آگاهی زیست محیطی طبیعت گردها مطالعه مورد: منطقه حفاظت شده بینالود (چکیده)
48 - تحلیل نقش فناوری ارتباطات و اطلاعات (IT & ICT) در برندسازی هتلها (هتلهای 5 ستاره مشهد) (چکیده)
49 - مقایسه تحلیلی میزان رضایتمندی گردشگران از خدمات فرودگاهی با استفاده از روش تاپسیس خاکستری (چکیده)
50 - تاثیر جهت شیب بر تنوعزیستی گیاهی در قله هزار مسجد، استان خراسان رضوی، ایران (چکیده)