آدرس

جهت مکاتبه پستی با ما می توانید از آدرس پستی زیر استفاده کنید.

مشهد - ميدان آزادي
دانشگاه فردوسي مشهد
كدپستي: ۹۱۷۷۹۴۸۹۷۴
تلفن: ۸۸۰۳۰۰۰-۰۵۱۱


جهت مکاتبه الکترونیکی با ما می توانید از آدرس پست الکترونیک زیر استفاده کنید.

webmaster@um.ac.ir