عنوان : Systemic Patology Of Fish آ سیب شناسی سیستمیک ماهی

احمدرضا موثقی (نویسنده اصلی), داور شاهسونی (نویسنده اصلی),
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: دوم
تاریخ انتشار: فروردین ۱۳۸۱
چکیده:

بررسی اسیب شناسی توسط عوامل مختلف پاتوژن .................

کلمات کلیدی:
0اسیب شناسی - ماهی - بافت, اسیب شناسی - ماهی - بافت