عنوان : alln-s fertility & obstetrics in the dog باروری ومامایی در سگ

نیما فرزانه (نویسنده اصلی), مهراد فرهودی مقدم(نویسنده اصلی) , پرویز هورشتی(نویسنده اصلی) , امیرهوشنگ فلاح راد (ویراستار علمی),
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: بهمن ۱۳۸۲
چکیده:

باروری و مامایی در سگ ....

کلمات کلیدی:
باروری - مامایی - سگ, باروری - مامایی - سگ