عنوان : 0 بررسی انتقادی روشهای تحقیق در علوم اجتماعی

حسین بهروان (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: فروردین ۱۳۸۱
چکیده:

این کتاب به نقد روشهای کمی وکیفی در علوم اجتماعی می پردازد

کلمات کلیدی:
0روش کمی-روش کیفی- اثر هاله-علیت-, روش کمی-روش کیفی- اثر هاله-علیت-