عنوان : پرورش گوسفند و بز

رضا ولی زاده (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: فروردین ۱۳۹۰
چکیده:

در یازده فصل این کتاب علاوه بر منابع به جنبه های مختلف و مورد نیاز پرورش موفق و مبتنی بر اصول علمی، تجربی و کاربردی گوسفند و بز توجه لازم شده است. آنچه از نظر علمی و تخصصی مورد نیاز پرورش مناسب این دامها است چون نوع و نژاد، تغذیه، تولید مثل، تولیدات، جای

کلمات کلیدی:
و نژاد، تغذیه، تولید مثل، تولیدات، جایگاه ها و تأسیسات، مدیریت و عملیات پرورش گوسفند و بز, و نژاد, تغذیه, تولید مثل, تولیدات, جایگاه ها و تأسیسات, مدیریت و عملیات پرورش گوسفند و بز