عنوان : مهندسی ژنتیک و کاربردهای آن

علی اصغر اسلمی نژاد (نویسنده اصلی), علی سامعی(نویسنده اصلی) , محمدرضا نصیری (ویراستار علمی),
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: تیر ۱۳۸۲
چکیده:

مهندسی ژنتیک در این کتاب به روشی بسیار آسان توصیف شده است و کاربرهای آن به تفضیل بیان شده است.

کلمات کلیدی:
مهندسی ژنتیک-کلون کردن-بیان ژن, مهندسی ژنتیک-کلون کردن-بیان ژن