عنوان : اقتصاد خرد(1)

محمدرضا لطفعلی پور (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: سوم
تاریخ انتشار: فروردین ۱۳۸۴
چکیده:

اقتصاد خرد از مباحث عمده در رشته اقتصاد است. در یک تقسیم بندی کلی اقتصاد به دو شاخه اصلی خرد و کلان تقسیم میشود. آنچه در زمینه نحوه تصمیم گیری در بنگاههای اقتصادی در خصوص تولید، توزیع، و مصرف صورت می گیرد ، همچنین مباحث مربوط به میزان تولید، قیمت، تعادل،

کلمات کلیدی:
اقتصاد خرد، رفتار مصرف کننده، هزینه، تولید، بازار، تعادل، قیمتهای نسبی, اقتصاد خرد, رفتار مصرف کننده, هزینه, تولید, بازار, تعادل, قیمتهای نسبی