عنوان : ولایتعهدی امام رضا

سیدمحمد مرتضوی (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: فروردین ۱۳۸۵
ناشر: آستان قدس
چکیده:

درباره امام رضا و ولایتعهدی وی بحث کرده است

کلمات کلیدی:
ولایتعهدی- امام رضا- مامون- شیعه, ولایتعهدی- امام رضا- مامون- شیعه