عنوان : واژه نامه رایانه و اینترنت

محمود نقیب زاده (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: پنجم
تاریخ انتشار: فروردین ۱۳۹۰
ناشر: به نشر(آستان قدس)
چکیده:

واژه نامه واژه های کامپیوتری فارسی به انگلیسی، واژه نامه واژه های کامپیوتری انگلیسی به فارسی

کلمات کلیدی:
واژه نامه واژه های کامپیوتری فارسی به انگلیسی، واژه نامه واژه های کامپیوتری انگلیسی به فارسی, واژه نامه واژه های کامپیوتری فارسی به انگلیسی, واژه نامه واژه های کامپیوتری انگلیسی به فارسی