عنوان : طراحی الگوریتم ها

محمود نقیب زاده (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: پنجم
تاریخ انتشار: فروردین ۱۳۸۵
ناشر: به نشر(آستان قدس)
چکیده:

شناخت روشهای پر کاربرد حل مسایل و نوآوریهای ابداع شده در حل این دسته های مسایل

کلمات کلیدی:
طراحی الگوریتم، تحلیل زمانی، تحلیل مکانی, طراحی الگوریتم, تحلیل زمانی, تحلیل مکانی