عنوان : اساس جبر مجرد

محمدرضا رجب زاده مقدم (نویسنده اصلی), علی اکبر محمدی حسن آبادی(نویسنده اصلی) ,
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ:
تاریخ انتشار: فروردین ۱۳۸۵
ناشر: دانشگاه امام رضا(ع)
چکیده:
کلمات کلیدی:
,