عنوان : Introducing genetics مبانی ژنتیک

محمد فارسی (نویسنده اصلی),
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ:
تاریخ انتشار: آذر -۰۶۲۲
ناشر: نشر مشهد
چکیده:
کلمات کلیدی:
Genetics, Miosis, Mitosis, Crossing overژنتیک مندل کراسینگ اور میتوز میوز, ژنتیک مندل کراسینگ اور میتوز میوز