عنوان : مطالعات موردی در روان شناسی نابهنجاری

جواد صالحی فدردی (نویسنده اصلی),
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ:
تاریخ انتشار: مهر ۱۳۷۲
ناشر: آستان قدس رضوی
چکیده:

15 بیمار روانی و شیوه های سنجش، تشخیص و درمان آنها بحث شده است

کلمات کلیدی:
,