عنوان : پیوند اعضا در فقه اسلامی

سعید نظری توکلی (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: دوم
تاریخ انتشار: خرداد ۱۳۸۸
ناشر: بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی
چکیده:

بررسی فقهی پیوند اعضا

کلمات کلیدی:
پیوند اعضا, پیوند اعضا