عنوان : Recent Advances in Animal Nutrition, 1997 تغذیه دام نوین

حسن کرمانشاهی (نویسنده اصلی), ابوالقاسم گلیان (نویسنده اصلی), محسن دانش مسگران (نویسنده اصلی), علیرضا هروی موسوی (نویسنده اصلی),
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: خرداد ۱۳۸۸
ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد
چکیده:

مطالب نوینی در ارتباط با علوم تغذیه در دام و طیور بحث شده است.

کلمات کلیدی:
طیور, نشخوارکنندگان, تغذیه, طیور, نشخوارکنندگان, تغذیه