عنوان : Poultry Production پرورش طیور

حسن کرمانشاهی (نویسنده اصلی),
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: اسفند ۱۳۸۷
ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد
چکیده:

پرورش طیور

کلمات کلیدی:
پرورش طیور, پرورش طیور