عنوان : Experimental Designs in Agricultural Sciences طرح های آزمایشی در علوم کشاورزی

محمد فارسی (نویسنده اصلی), علی مرجانی(نویسنده اصلی) ,
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: مهر ۱۳۸۷
ناشر: جهاد دانشگاهی
چکیده:

این کتاب سر فصل های طرح های آزمایشی 1 و 2 را برای دانشجویان دوره لیسانس رشته های کشاورزی پوشش داده است

کلمات کلیدی:
آمار، طرح های آزمایشی، حدود اطمینان، امید ریاضی, آمار, طرح های آزمایشی, حدود اطمینان, امید ریاضی