عنوان : Growing and Breeding of edible Mushroom پرورش و اصلاح قارچ های خوراکی

محمد فارسی (نویسنده اصلی), حمید رضا گردان(نویسنده اصلی) ,
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: دی ۱۳۸۶
ناشر: جهاد دانشگاهی
چکیده:

این کتاب در 9 فصل تنظیم شده است و حاصل تجربه 10 ساله مولفین آن می باشد که در زمینه پرورش و اصلاح قارچ تحقیق می نمایند. مطالب این کتاب به صورت علمی تمامی مراحل تهیه بستر کشت، تولید بذر و مدیریت داشت و برداشت و کنترل شرایط محیطی را توضیح می دهد.

کلمات کلیدی:
قارچ خوراکی، اصلاح نباتات، پرورش قارچ, قارچ خوراکی, اصلاح نباتات, پرورش قارچ