عنوان : جیره نویسی و تغذیه گاوهای شیری

علیرضا هروی موسوی (نویسنده اصلی), محسن دانش مسگران (نویسنده اصلی), محمدحسن فتحی نسری (نویسنده اصلی),
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: چهارم
تاریخ انتشار: مهر ۱۳۸۳
چکیده:
کلمات کلیدی:
,