عنوان : ارزیابی مواد خوراکی دام و طیور

مجتبی طهمورث پور (نویسنده اصلی), عبدالمنصور طهماسبی (نویسنده اصلی), ابوالقاسم گلیان (ویراستار علمی),
نوع اثر: تدوین و گردآوری
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: آبان ۱۳۸۷
چکیده:

در این کتاب روش های متداول ارزیابی مواد خوراکی از طریق تجزیه تقریبی روش برون تنی و درون تنی ارائه گردیده است. این کتاب برای کارشناسان، محققین و کارخانجات تولید کننده مواد خوراکی دام بسیار مفید می باشد

کلمات کلیدی:
مواد خوراکی تجزیه تقریبی قابلیت هضم دام طیور, مواد خوراکی تجزیه تقریبی قابلیت هضم دام طیور