عنوان : Ruminant Anatomy , Dissection of the Goat اناتومی و تشریح نشخوارکنندگان

جواد آرشامی (نویسنده اصلی),
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: مهر ۱۳۶۶
ناشر: بارثاوا
چکیده:

این اولین کتاب ترجمه شده مربوط به کالبد شناسی و تشریح بز و گاو در ایران می باشدکه در دانشگاه دامپزشکی ایالت IOWA آمریکا تدریس می شود.

کلمات کلیدی:
کالبد شناسی، اسکلت دام, کالبد شناسی, اسکلت دام