عنوان : Fundamentals of Anatomy and Physiology مبانی فیزیولوژی و اناتومی مارتینی - سلول و بافت شناسی

جواد آرشامی (نویسنده اصلی),
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: دی ۱۳۷۶
ناشر: انتشارات سخن گستر
چکیده:

اولین بخش کتاب \"فیزیولوژی و اناتومی مارتینی\" دانشگاه CORNEL امریکا است که در رابطه با فیزیولوژی سلول و بافت شناسی می باشد.بارزترین خصوصیات این کتاب توضیحات کاربردی در رابطه با استفاده از تکنولوژی جدید است.

کلمات کلیدی:
فیزیولوژی سلول ، بافت شناسی, فیزیولوژی سلول , بافت شناسی