عنوان : model building in economics and mangement مدل سازی اقتصادی در اقتصاد مدیریت

مهدی خداپرست مشهدی (نویسنده اصلی),
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: فروردین ۱۳۷۸
ناشر: موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، وزارت بازرگانی
چکیده:

مدل سازی اقتصاد مدیریت عمدتا برای دانشجویان و پژوهشگران رشته های اقتصاد، بازرگانی و مدیریت نو.شته شده است؛ و هدف آن بوده است که به عنوان یک کتاب درسی به همراه کتب استاندارد دانشگاهی در ابعاد نظری و روشهای مقداری مورد استفاده قرار گیرد. ویژگی عمده این کتاب

کلمات کلیدی:
مدل سازی، اقتصاد مدیریت، برنامه های کامپیوتری, مدل سازی, اقتصاد مدیریت, برنامه های کامپیوتری