عنوان : پژوهشی پیرامون تحقق طرح های تفصیلی شهری با تاکید بر کاربریهای آموزشی و بهداشتی -درمانی

محمدرحیم رهنماء (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: آذر ۱۳۸۷
ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد
چکیده:

در این کتاب ضمن بیان مبانی نظری و سابقه تهیه طرحهای شهری و میزان تحقق آنها در کشورهای مختلف بحث شده است ، همچنین تئوریهای مربوط به کارربری اراضی شهری از جمله تئوری سنکلر بیان شده است، سابقه کاربری اراضی شهری در ایران تحلیل شده است ، در نهایت سابقه و میزان

کلمات کلیدی:
طرح تفصیلی ، تحقق ، کاربری ، آموزشی ، بهداشتی -درمانی, طرح تفصیلی , تحقق , کاربری , آموزشی , بهداشتی -درمانی