عنوان : اصول بیوتکنولوژی گیاهی

محمد فارسی (نویسنده اصلی), جعفر ذوالعلی (نویسنده اصلی),
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: سوم
تاریخ انتشار: بهمن ۱۳۷۸
چکیده:

این کتاب اصول بیوتکنولوژی را برای دانشجویان دوره لیسانس در طی 20 فصل توضیح می دهد. در فصل های اولیه روشهای مختلف کشت بافت را توضیح می دهد و در فصلهای آخر اصول دستورزی ژنتیکی را پوشش داده است

کلمات کلیدی:
بیوتکنولوژی، اصلاح نباتات، کشت بافت، مارکرهای مولکولی، مهندسی ژنتیک, بیوتکنولوژی, اصلاح نباتات, کشت بافت, مارکرهای مولکولی, مهندسی ژنتیک