عنوان : سیستم های عامل (مفاهیم و روشها)

محمود نقیب زاده (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: بهمن ۱۳۸۷
چکیده:

مباحث کامل طراحی و ÷یاده سازی سیستم های عامل

کلمات کلیدی:
اصول طراحی سیستم های عامل, اصول طراحی سیستم های عامل