عنوان : علوم اجتماعی و ارتش , تجزیه و تحلیلی انتقادی

محمد مظلوم خراسانی (نویسنده اصلی),
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: آبان ۱۳۸۷
چکیده:

ارتباط مولفه های اجتماعی در ایجاد جنگ و تاسیس نهاد ارتش با توجه به نظریات جامعه شناسان و صاحب نظران علوم اجتماعی

کلمات کلیدی:
ارتش, ارتش