عنوان : ماهی شناسی(1) تشریح و فیزیولوژی

داور شاهسونی (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: خرداد ۱۳۸۸
ناشر: دانشگاه گیلان و انتشارات مهر
چکیده:

در این کتاب مباحث متنوع از تشریح و فیزیولوژی ...........

کلمات کلیدی:
ماهی شناسی - تشریح- فیزیولوژِی, ماهی شناسی - تشریح- فیزیولوژِی