عنوان : ماهی شناسی (2) سیستماتیک

داور شاهسونی (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: خرداد ۱۳۸۸
ناشر: حق شناس
چکیده:

رده بندی گونه های متنوع از ماهیان در این کتاب........

کلمات کلیدی:
ماهی شناسی- سیستماتیک, ماهی شناسی- سیستماتیک