عنوان : بیماری های ویروسی ماهی و میگو

داور شاهسونی (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: خرداد ۱۳۸۸
ناشر: .
چکیده:

در این کتاب به بیش از 75 بیماری.............

کلمات کلیدی:
بیماری - ویروسی- ماهی - میگو- پرورشی, بیماری - ویروسی- ماهی - میگو- پرورشی