عنوان : مقدمه ای بر کاربرد آمار در کشاورزی و علوم زیستی

محمد فارسی (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: بهمن ۱۳۸۷
ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد
چکیده:

این کتاب در 17 فصل تنظیم شده است که در ابتدا به معرفی متغیره و روشهای مختلف خلاصه نمودن آنها می پردازد. سپس توزیع های مهم برای متغیر های گسسته را توضیح میدهد. در فصلهای بعدی پیرامون توزیع های پیوسته صحبت می نماید. سپس آزمون فرضها، تجزیه واریانس و رگرسی

کلمات کلیدی:
آمار، آزمون t ، آزمون Z ، توزیع، طرح های آزمایشی، کشاورزی، محیط زیست, آمار, آزمون t , آزمون Z , توزیع, طرح های آزمایشی, کشاورزی, محیط زیست