عنوان : منطق مجموعه ها اعداد

مجید میرزا وزیری (نویسنده اصلی), آدینه محمد نارنجانی (نویسنده اصلی), سیدعلیرضا کامل میر مصطفائی (ویراستار علمی),
نوع اثر: ویراستاری علمی
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: بهمن ۱۳۸۶
ناشر: انتشارات سخن گستر
چکیده:

مناسب برای تدریس درس مبانی ریاضی کارشناسی ریاضی می باشد.

کلمات کلیدی:
گزاره-اصول موضوعه-اعداد اصلی, گزاره-اصول موضوعه-اعداد اصلی