عنوان : نظام اقتصادی و اجتماعی اسلام

کریم عبداللهی نژاد (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: دی ۱۳۵۱
ناشر: اتشارات جعفری
چکیده:

بیان مبانی اقتصادی اسلام

کلمات کلیدی:
اقتصاد - اسلام, اقتصاد - اسلام