عنوان : اندیشه اجتماعی در روایات امر به معروف و نهی از منکر

غلامرضا صدیق اورعی (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: فروردین ۱۳۸۶
ناشر: سازمان چاپ ونشر دارالحدیث
چکیده:

تحلیل اندیشه اجتماعی در روایات امر به معروف و نهی از منکر بر پایه علم جامعه شناسی که در پنج فصل ارائه شده است.

کلمات کلیدی:
اندیشه اجتماعی-امر به معروف -نهی از منکر -روایات, اندیشه اجتماعی-امر به معروف -نهی از منکر -روایات