عنوان : حساب دیفرانسیل و انتگرال(جلد دوم)

سیدحسین اورعی نامزدی (نویسنده اصلی), محمود صبورملکی (ویراستار علمی),
نوع اثر: ویراستاری علمی
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: اسفند ۱۳۸۴
چکیده:

کتاب شامل مطالب لازم برای درس ریاضیات عمومی 1 و2 و3 میباشد

کلمات کلیدی:
حد پیوستگی مشتق انتگرال, حد پیوستگی مشتق انتگرال