عنوان : روزی که صداها را دیدم

مجید میرزا وزیری (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تصنیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: آبان ۱۳۸۴
ناشر: سخن گستر
چکیده:

.

کلمات کلیدی:
., .