عنوان : قتل در فانوس دریایی

مجید میرزا وزیری (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: شهریور ۱۳۸۶
ناشر: آهنگ قلم
چکیده:

.

کلمات کلیدی:
., .